Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional .
 
Misiunea directă a revistei Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”a MAI al Republici Moldova o constituie reflectarea şi publicarea rezultatelor ştiinţifice obţinute de cercetători în cadrul catedrelor şi laboratoarelor de cercetări ştiinţifice aplicative ale Academiei „Ştefan cel Mare”, precum şi în colaborare cu alte instituţii şi centre ştiinţifice. În mod indirect se urmăreşte: realizarea direcţiilor de cercetare ştiinţifică aprobate de instituţie; ridicarea calităţii cercetărilor ştiinţifice elaborate de cercetători; dezvoltarea aptitudinilor şi promovarea cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova; democratizarea accesului la cercetările ştiinţifice publicate în cadrul instituţiei; asigurarea unei dezvoltări perpetue a cunoştinţelor din domeniul dreptului, inclusiv a prevenirii şi combaterii criminalităţii etc.
Revista Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” este destinată publicării celor mai valoroase cercetări şi studii ştiinţifice (sub formă de articole) elaborate de cercetătorii ştiinţifici ai instituţiei din categoria cărora fac parte, în mod principal, cadrele profesoral-didactice, doctoranzi, teoreticieni şi practicieni.
Revista este tipărită în tipografia instituţiei, care are capacitatea logistică de a edita manuale, cursuri universitare, monografii, studii şi alte lucrări cu caracter ştiinţific elaborate de către angajaţii instituţiei.
Toate numerele sunt disponibile pe pagina web a revistei. Revista, în funcţie de numărul de autori participanţi la publicarea articolelor ştiinţifice, este tipărită în număr de 50-100 de exemplare. Autorilor le este distribuit cu titlu gratuit câte un exemplar al revistei. De asemenea, autorilor din afară ţării le sunt distribuie prin poştă câte un exemplar al revistei. Datele revistei sunt publicate în format PDF pe pagina web menţionată mai sus cu accesare gratuită pentru toți doritorii.
Colegiul de redacţie este preocupat în mod continuu de ridicarea nivelului de calitate şi prestanţă al revistei. În prezent se pune un accent deosebit pe internaţionalizarea revistei. Acest lucru se realizează pe două dimensiuni: publicarea articolelor în limbi de circulaţie internaţională şi participarea activă a autorilor străini. De exemplu, începând cu anul 2019, revista include articole publicate în limba engleză şi alte limbi de circulație internațională. Este de remarcat tendinţa participării autorilor străini la publicarea articolelor (România, Ucraina, Rusia etc.).
Revista apare semestrial, de două ori pe an, în două numere.
Într-o revistă sunt publicate circa 20-25 de articole. În funcție de rolul participativ al autorilor, Colegiul redacţional este predispus de a majora numărul articolelor publicate într-o revistă. Este de menţionat că instituția deţine capacitate logistică în acest sens. Numărul mediu de caractere al unui articol este de circa 20 000.
Publicaţia este distribuită în mod gratuit autorilor şi bibliotecilor interesate. În acelaşi timp, câte un exemplar al revistei este distribuit instituţiilor de învăţământ din ţară şi străinătate cu care Academia „Ştefan cel Mare” are acorduri de colaborare. Pentru asigurarea curriculară a pregătirii profesionale continue a angajaţilor, revista este distribuită şi în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.
Numele complet al publicaţiei este Anale Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, ISSN 1857-0976. Până în 2016, toate articolele erau publicate în baza unui CZU comun al revistei. Începând cu anul 2017 fiecare articol are propriul CZU.
Dreptul de autor asupra publicaţiei îl are Academia „Ştefan cel Mare”. Pentru fiecare articol în parte dreptul de autor îl deţine autorul. Responsabilitatea pentru conţinutul ştiinţific al articolelor îi revine autorilor, respectiv aceştia poartă răspunderea pentru plagiat. Acest lucru este specificat chiar pe versoul foii de titlu al revistei.
Angajaţii instituţiei care se ocupă cu tehnoredactarea revistei au capacitatea necesară de a traduce publicaţiile în limba engleză la solicitările cititorilor, întrucât cunosc limba engleză şi chiar au studii de specialitate în domeniu.
 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Republica Moldova, MD 2009
Chișinău, str. Gh. Asachi nr. 21
Anticamera: 022-22-97-27
tel./fax: 022-73-89-94
e-mail: academia@mai.gov.md
 
Redactor-șef al revistei:
Iurie LARII, dr. în drept, conferențiar universitar
Republica Moldova, MD 2009
Chișinău, str. Gh. Asachi nr. 21
Prorector pentru ştiinţă, redactor-şef al revistei
tel. +37379402873
e-mail: iulari72@gmail.com
 
Redactor-șef adjunct al revistei:
Radion COJOCARU, dr. în drept, conferențiar universitar
Republica Moldova, MD 2009
Chișinău, str. Gh. Asachi nr. 21
director al Școlii Doctorale
tel. +37379402903
+37369089176
e-mail: radioncojocaruu@gmail.com