Centrul Studii şi Asigurare a Calităţii
 
Date de contact:
Adresa: str. Gh. Asachi, 21
Tel: (+373 22) 72 34 48
E-mail: centrul_studii@mail.ru
 
I. Informaţii generale
Centrul studii şi asigurare a calităţii a fost creat prin ordinul MAI al RM nr.41ef din 04.03.2016. Centrul este structura de planificare, monitorizare şi asigurare a calităţii studiilor, de perfecţionare a cadrelor didactice, de orientare profesională şi ghidare în carieră şi de organizare a evaluării academice periodice în baza criteriilor şi standardelor educaţionale de stat.
 
II. Structura
Şef centru - Angela Secrieru, locotenent-colonel de poliţie
Serviciul asigurare a calităţii studiilor are ca obiectiv de bază coordonarea măsurilor şi acţiunilor de asigurare a calităţii procesului instructiv-educativ în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”.
Serviciul planificare are ca direcţii de bază de activitate planificarea procesului didactic, coordonarea activităţilor didactice între subdiviziunile Academiei.
Serviciul mobilitate academică are ca obiective de bază îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei studiilor prin consolidarea cooperării internaţionale, renovarea partenereatelor la nivel atît naţional cît şi internaţional, monitorizarea desfăşurării programelor de mobilitate.
Serviciul evidenţa actelor de studii are ca obiectiv respectarea strictă a cerinţelor de păstrare, eliberare şi decontare a actelor de studii şi duplicatelor perfectate.
Serviciul perfecţionare cadre didactice are ca misiune monitorizarea evaluării calităţii procesului de formare continuă a cadrelor didactice, participarea acestora la programe de formare de nivel universitar de calitate adaptate tehnologiei educaţiei moderne.
Serviciul orientare profesională şi ghidare în carieră desfăşoară activităţi de orientare, consiliere, educaţie privind cariera, organizează stagiile de practică a studenţilor conform ordinelor şi instrucţiunilor MAI şi Academiei ” Ştefan cel Mare”.
 
III. Obiectivele şi competenţe
Centrul activează potrivit următoarelor obiective:
- monitorizarea sistemului de management al calităţii la nivel de facultăţi (în domeniul formării profesionale) şi catedre;
- elaborarea şi implementarea strategiei de asigurare a calităţii;
- coordonarea programelor de asigurare a calităţii la facultăţi şi autoevaluarea acestora;
- depistarea neconcordanţelor CSAC din cadrul facultăţii cu strategia de asigurare a calităţii la nivel academic;
- elaborarea de proiecte pentru îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii, la care se adaugă demersurile necesare în vederea desfăşurării auditului intern la nivelul facultăţii;
- promovarea consecventă a vectorului european în dezvoltarea sistemului de învăţământ;
- întroducerea şi perfecţionarea unor sisteme de management al calităţii noi.
 
IV. Actele normative ce stau la baza activităţii Centrului studii şi asigurare a calităţii:
- Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
- Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014;
- Statutul disciplinar al poliţistului, aprobat prin HG nr.502 din 09.07.2013;
- Carta universitară a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, aprobată la şedinţa Senatului Academiei, proces-verbal nr. 1 din 09.09.2015;
- Legea cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului nr. 320 din 27.12.2012;
- Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I Nr. 142-XVI din 07.07.2005;
- Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin Ordinul ME nr. 1046 din 29.10.2015 cu modificările ulterioare efectuate prin Ordinul ME nr. 44 din 26.01.2016;
- Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, aprobate prin Ordinul ME nr. 881 din 18.12.2009;
- Regulamentul privind asigurarea calităţii în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, aprobat prin Hotărîrea Senatului nr. 5 din 08.05.2013;
- Regulamentul privind evaluarea periodică a cardelor didactice, aprobat prin Hotărîrea Senatului nr. 4 din 30.04.2013;
- Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei, aprobat prin Hotărîrea Senatului nr. 4 din 30.04.2013;
- Ordinul MAI nr.444 din 26 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Principiilor de management în sistemul Ministerului Afacerilor Interne”;
- Strategie privind asigurarea calităţii învăţămîntului în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, aprobată prin Hotărîrea Senatului nr. 5 din 08.05.2013;
- Manual de management al calităţii, aprobat prin Hotărîrea Senatului nr. 5 din 08.05.2013 etc.;
- Culegeri de acte normative ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Educaţiei, Hotărîrilor Senatului Academiei, ordinelor interioare.