CICLUL I – STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ

Listele concursului de admitere al sesiunii suplimentare la ciclul I

Termenele de organizare și desfășurare a sesiunii suplimentare a concursului de admitere la studii superioare de licență (ciclul I) în cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, pentru anul de studii 2023-2024

Liste finale ale concursului de admitere la ciclul I

Rechizite bancare taxa înscriere concurs

Termenele de organizare și desfășurare a sesiunii de bază a concursului de admitere la studii superioare de licență (ciclul I) în cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI,pentru anul de studii 2023-2024

METODOLOGIA de organizare a admiterii la studii superioare de licență în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne pentru anul universitar 2023-2024

Hg_468_comanda_de_stat

HOTARÂREA SENATULUI CU PRIVIRE LA APROBAREA METODOLOGIEI de organizare a admiterii la studii superioare de licență în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne pentru anul universitar 2023-2024

DOMENIUL GENERAL DE STUDII: 042 DREPT. Domeniul de formare profesională: 0421 Drept.

1. Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 0421.1 Drept (forma de învăţământ cu frecvență, 240 ECTS, studii cu finanțare bugetară, durata studiilor 4 ani) include următoarele specializări:

• activitatea de urmărire penală (ofițeri de urmărire penală);

• investigarea infracțiunilor de corupție și conexe (ofițeri de investigații);

• expertiză judiciară (experți criminaliști).

2. Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 0421.1 Drept (forma de învăţământ cu frecvență redusă, 240 ECTS, studii cu finanțare bugetară, durata studiilor 5 ani) include următoarele specializări:

• activitatea de urmărire penală (ofițeri de urmărire penală);

• activitate specială de investigații (ofițeri de investigații);

• ordine publică (ofițeri de ordine publică).

3. Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 0421.1 Drept (forma de învăţământ cu frecvență, 240 ECTS, studii contra taxă, durata studiilor 4 ani;) include următoarele specializări:

• activitatea de urmărire penală;

• asistență juridică în instituții publice și private.

4. Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 0421.1 Drept (forma de învăţământ cu frecvență redusă, 240 ECTS, studii contra taxă, durata studiilor 5 ani) include următoarele specializări:

• activitatea de urmărire penală;

• asistență juridică în instituții publice și private.

Finalizarea studiilor se realizează prin examene de licenţă. Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc diploma de licență, titlul obținut – licențiat în drept. Absolvenţilor la studii cu finanțare bugetară la absolvire li se acordă loc de muncă în sistemul MAI și li de conferă gradul special de ofiţer (inspector).

DOMENIUL GENERAL DE STUDII: 040 ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE. Domeniul de formare profesională: 0400 Științe administrative. Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 0400.1 Administraţie publică (forma de învăţământ cu frecvență, 180 ECTS, studii cu finanțare bugetară, durata studiilor 3 ani) include specializări la solicitarea şi necesitatea angajatorului (MAI). În cadrul domeniului sunt pregătiți funcționari publici/ funcționari publici cu statut special la următoarele specializări:

• investigații speciale (ofițeri de investigații);

• ordine publică/ carabinieri (ofițeri de ordine publică/carabinieri);

• securitatea penitenciară (ofițeri pentru administrația națională a penitenciarelor).

• administrația publică (funcționari publici civili);

• managementul integrat al frontierei de stat.

Finalizarea studiilor se realizează prin examene de licenţă. Absolvenţii care au promovat examenul de licență primesc diploma de licență, titlul obținut – licențiat în ştiinţe administrative.

DOMENIUL GENERAL DE STUDII: 103 SERVICII ALE SECURITĂȚII. Domeniul de formare profesională: 1032 Protecția persoanelor și a proprietății.

1. Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 1032.1 Securitatea civilă și publică (forma de învăţământ cu frecvență, 180 ECTS, studii cu finanțare bugetară, durata studiilor 3 ani) include specializări la solicitarea şi necesitatea angajatorului (MAI). În cadrul domeniului sunt pregătiți funcționari publici/ funcționari publici cu statut special la următoarele specializări:

• investigații speciale (ofițeri de investigații);

• investigarea infracțiunilor de corupție și conexe;

• ordine publică/ carabinieri (ofițeri de ordine publică/carabinieri);

• securitatea penitenciară (ofițeri pentru administrația națională a penitenciarelor).

2. Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență): 1032.4 Securitatea frontierei (forma de învăţământ cu frecvență, 180 ECTS, studii cu finanțare bugetară, durata studiilor 3 ani) include specializări la solicitarea şi necesitatea angajatorului (MAI). În cadrul domeniului sunt pregătiți funcționari publici/ funcționari publici cu statut special la următoarele specializări:

• securitatea frontierei;

• migrație și azil.

Finalizarea studiilor se realizează prin examene de licenţă. Absolvenţii care au promovat examenul de licență primesc diploma de licență, titlul obținut – licențiat în servicii ale securității.

      

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se poate face atât cu prezenţa fizică la sediul instituţiei:  or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, nr.21, cât şi online, Dosarul de concurs fiind completat, scanat și trimis împreună cu cererea de înscriere la concurs la adresa electronică: admitere.academia@mai.gov.md.

Candidaţii la studii pentru locurile cu finanţare de la bugetul de stat, se vor adresa pentru perfectarea dosarului de concurs în serviciul resurse umane al Inspectoratului de Poliţie din raza domiciliului, sau în subdiviziunea resurse umane a Academiei „Ştefan cel Mare”, de unde vor primi biletul de îndreptare la comisia medicală din cadrul MAI, pentru efectuarea examinării medicale.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte şi formulare:

 • Cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • Fişa personală de evidenţă a candidatului la studii;
 • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Declaraţia;
 • copia Buletinului de identitate;
 • copia Actului de studii, cu anexa respectivă;
 • Caracteristica (referința) de la ultimul loc de studii, caracteristica (referința) de la autoritatea publică locală (primărie) sau de la ultimul loc de muncă, dacă candidatul are stagiu oficial de muncă (numai pentru candidații la locurile cu finanțare de la bugetul de stat);
 • Adeverinţa de recrutare sau livretul militar;
 • Fișa examenului medical sau adeverința medicală, eliberată de subdiviziunile specializate în examinarea medicală din cadrul MAI și altor structuri implicate (beneficiari externi) în procesul de recrutare (numai pentru candidații la locurile cu finanțare de la bugetul de stat);
 • Adeverinţa medicală (F086/e) (numai pentru candidații ce optează pentru locurile cu taxă de studii);
 • Cazier judiciar (numai pentru candidații ce optează pentru locurile cu taxă de studii);
 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru persoanele rămase fără ocrotire părintească;
 • diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursuri (olimpiade) republicane organizate de MECC sau de MAI, sau concursuri (olimpiade) internaționale;
 • Certificat despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu trei și mai mulți copii, aflați la întreținere);
 • Confirmare de la ultimul loc de muncă al părintelui candidatului căzut la datorie sau trecut în rezervă în rezultatul gradului de dizabilitate severă sau accentuată provocată în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind angajați ai organelor de aplicare a legii (MAI, ANP, Centrul Național Anticorupție, Procuratură, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat);
 • Certificatul, eliberat de organele abilitate, care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan, la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul medical corespunzător, care atestă gradul de dizabilitate al părinților candidatului;
 • copia Certificatului de naştere al candidatului la studii, inclusiv pentru reprezentantul diasporei moldovenești de peste hotare, sau al unuia dintre părinții acestuia, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova);
 • confirmare a apartenenței la familii de romi;
 • 4 fotografii 3 x 4 cm şi 1 fotografie 9 x12 cm (ținută decentă, fără ochelari, bust din față, descoperit);
 • bonul de plată pentru examinarea dosarului candidatului (Detalii aici);
 • alte materiale de studiere, după caz.

Concomitent cu depunerea dosarului de concurs, înregistrarea candidaţilor la concursul de admitere se poate face suplimentar şi pe platforma: reru.mai.gov.md.

Candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, care optează pentru locuri cu finanţare de la bugetul de stat, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o.