Lista candidatilor la studii de master inscriși la programele de master cu durata de 90-120 ECTS pentru anul universitar 2023-2024

Termenele de organizare și desfășurare

a sesiunii de bază a concursului de admitere

la studii superioare de master (ciclul II) în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI pentru anul de studii 2023-2024

Nr.d/oTermeneData
 1Depunerea dosarelor de concurs31 iulie 2023
 2Susținerea testării02-04 august 2023
 3Anunțarea rezultatelor finale (pagina WEB și avizierul instituției, str.Asachi, 21)07 august 2023

Secretarul Comisiei de admitere,

dr, conf.univ., comisar-șef                                           / Valentin CHIRIȚA

CICLUL II – STUDII SUPERIOARE DE MASTER

DOMENIUL GENERAL DE STUDII: 042 DREPT.
Programe de master profesional:
• Drept penal (90/120 credite ECTS);
• Drept economic (90/120 credite ECTS);
• Drept poliţienesc (90/120 credite ECTS);
• Activitatea de urmărire penală(90 credite ECTS);
• Activitatea specială de investigaţii (90/120 credite ECTS),
• Drept contravențional (120 credite ECTS) și
• Drept migrațional și protecția refugiaților (120 credite ECTS).

Studiile la ciclul II se realizează prin forma de învăţământ cu frecvență, 90/120 ECTS, studiile sunt atât cu finanțare bugetară cât și contra taxă, durata studiilor 1,5/2 ani).

Informaţii de contact: admitere.academia@mai.gov.md; academia@mai.gov.md

Direcția resurse umane:
Tel. (022) 725233, (022) 736737


Facultatea drept, administratie, ordine şi securitate publică:
Tel. (022) 731884


Direcţia studii și management al calităţii:
Finalizarea studiilor se realizează prin susţinerea tezei de master. Absolvenţii care au susţinut cu succes teza de master primesc diploma de master, titlul obținut – master în drept.

ADMITEREA,  2023

la Studii superioare de master, ciclul II

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II (la forma de învăţământ cu frecvenţă,) se poate face atât cu prezenţa fizică la sediul instituţiei:  or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, nr.21, cât şi în regim online.  

Dosarul de admitere la studii superioare de master depus în regim on line trebuie completat, scanat și trimis împreună cu cererea de înscriere la concurs la adresa electronică: 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte şi formulare:

 • cerere de înscriere la concursul de admitere la studii superioare de master;
 • declarația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la care se anexează obligatoriu:
 • copia legalizată a diplomei de licenţă (ciclul I);
 • copia legalizată a Diplomei Supliment (foii matricole);
 • copia buletinului de identitate;
 • certificatul eliberat de Resursele Umane, care confirmă  funcția deținută;
 • foto (portret 3 x 4 cm) – 4 exemplare;
 • copia legitimației de serviciu (după caz);
 • certificatul doveditor de acumulare a minimumului curricular inițial  (a studiilor compensatorii în mărime de 30 credite), pentru candidaţii absolvenți ai programelor de licență din domeniile de formare profesională diferite de domeniul solicitat la ciclul II (după caz);
 • adeverinţa medicală (forma 086U) (după caz);
 • copia legalizată a certificatului de naştere (după caz
 • copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele (după caz).

Concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II se va organiza la domeniul de formare profesionala Drept la următoarele  programe de master:

 • Drept penal (90 ECTS/120 ECTS);
 • Activitate de urmărire penală (90 ECTS);
 • Drept economic (90 ECTS/120 ECTS);
 • Drept contravențional (90 ECTS/120 ECTS);
 • Drept polițienesc (90 ECTS/120 ECTS);
 • Drept migrațional și protecția refugiaților (120 ECTS)
 • Activitatea specială de investigații (90 ECTS/120 ECTS).

Mai multe informaţii: tel.: 022731884

ADRESA JURIDICĂ:

Academia  „Ştefan cel Mare”, Facultatea Drept, administrație, ordine și securitate publică, studii superioare de master, ciclul II

MD-2009, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21,

Tel: 0(22) 73-18-84

e-mail:   admitere.masterat@mai.gov.md

              admitere.academia@mai.gov.md