ANUNŢ/INVITAŢIE

Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova are deosebita onoare să vă invite la lucrările Conferinţei ştiinţifice interuniversitară cu participare internaţională „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a V-a, care va avea loc la data de 18 mai 2023, în format online, cu începere de la ora 10:00.

La lucrările conferinţei pot participa studenți-doctoranzi, conducători de doctorat şi titulari, alţi reprezentaţi ai mediului academic, precum şi lucrătorii practici animaţi de perspectiva abordării interactive a celor mai actuale şi stringente probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii, mai ales a celei transnaționale. 

Materialele conferinţei ştiinţifice vor fi publicate într-o ediţie specială a revistei ştiinţifico-practice „Legea şi Viaţa”, revistă clasificată în categoria „C” cu indexare la baza de date „CEEOL”. https://www.academy.police.md/reviste/legea-si-viata

Nu se vor percepte taxe pentru participare şi pentru publicarea comunicatelor/rapoartelor ştiinţifice.

În cadrul conferinţei vor fi analizate următoarele probleme de interes general:

 • armonizarea legislației naţionale la standardele UE în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, inclusiv a celei transnaţionale;
 • legea penală şi prevenirea criminalităţii în contextul situaţiilor de criză;
 • tendinţele de modernizare şi umanizare a legislaţiei penale naţionale;
 • criminologia, victimologia şi prevenirea criminalităţii;
 • probleme actuale privind executarea pedepselor penale;
 • calitatea justiţiei penale – condiţie indispensabilă de aliniere la standardele europene;
 • tehnici moderne de investigare a infracţiunilor;
 • activitatea specială de investigaţii şi combaterea infracţionalităţii etc.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în limba română şi engleză.

Termen limită de expediere a formularului de participarenu mai târziu de 01.05.2023.  Formularul va fi completat potrivit Anexei nr. 1 şi va fi expediat la adresa electronică victor.motpan@mai.gov.md sau vik.job21@gmail.com

Termen limită de prezentare a comunicatului ştiinţific pentru publicare – nu mai târziu de 10.05.2023. Comunicatul prezentat pentru publicare trebuie să corespundă cerințelor de tehnoredactare  prevăzute în Anexa nr. 2.

Informaţii suplimentare la adresa: https://www.academy.police.md/scoala-doctorala

Anexa nr. 1

FORMULAR DE PARTICIPARE

la Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participare internaţională

„Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a V-a

18 mai 2023, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI,

Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi drept public

Nume, prenume*                                                                 
Titlul ştiinţific şi titlul științifico-didactic (obligatoriu pentru conducători
de doctorat, titulari şi lucrători practici care le deţin)
 
Denumirea completă a instituţiei în care activaţi şi funcţia deţinută 
Denumirea instituţiei în care efectuaţi studiile superioare de doctorat,
denumirea Şcolii doctorale, anul de studii (obligatoriu pentru studenţii-doctoranzi)
 
Tema comunicatului/raportului ştiinţific   
Telefon de contact 
Adresa de e-mail 
Numele, prenumele, alte informaţii despre coautor (în cazurile în care există coautor) 

 

Anexa nr. 2

Cerinţe de tehnoredactare a comunicatelor/rapoartelor ştiinţifice

necesare pentru publicare

Pentru publicare în materialele conferinţei, comunicatul/raportul ştiinţific trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

 1. Comunicatul ştiinţific va include următoarele elemente obligatorii: indicele CZU; titlu (se culege cu majuscule în limba română şi limba engleză); numele şi prenumele autorului/rilor; ORCID-ul (codul alfanumeric al cercetătorului, link: https://orcid.org/signin); rezumat/(în volum de până la 200 de cuvinte, în limba română şi limba engleză); cuvinte-cheie (până la 7 cuvinte, în limba română şi limba engleză); conţinutul propriu-zis al comunicatului (va include în mod obligatoriu următoarele elemente structurale: introducere, metode şi materiale aplicate, rezultate obţinute şi discuţii, concluzii); referinţe bibliografice.
 2. Titlurile comunicatelor ştiinţifice şi referinţele bibliografice trebuie să fie clare, concise şi complete. Autorii urmează să fie identificaţi după nume şi prenume, respectiv, calitatea de doctorand, conducător de doctorat, titular etc.
 3. Comunicatele vor fi prezentate în corespundere cu următoarele exigenţe tehnice: format A4; margini: sus/jos – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm; volum 7 – 10 pagini; text tipărit la intervalul 1,5; caracter Times New Roman; mărimea caracterelor – 14. Materialul se prezintă pe suport electronic (format WORD), împreună cu un document în format PDF care va conţine semnătura autorului şi a conducătorului de doctorat.
 4. Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p. 231].
 5. Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit în text şi vor fi de o calitate înaltă. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.
 6. Comunicatele prezentate fără respectarea cerinţelor sus-menţionate nu vor fi publicate.
 7. În vederea asigurării respectării deontologiei, prevenirii falsului ştiinţific şi a plagiatului, autenticitatea textelor ce urmează a fi publicate în materialele conferinţei vor fi verificate prin programul pentru detectarea plagiatului Plagiarism detector. Nu vor fi publicate comunicatele care conţin elemente de plagiat sau suspiciuni de plagiat, fraude ştiinţifice sau date şi rezultate falsificate.

În bibliografie se includ lucrările utilizate în articol, cu respectarea următoarelor cerinţe:

CĂRŢI:

Palii A. Drept penal al afacerilor. Chişinău: Ed. Epigraf, 1999. 176 p.

Bulai C., Bulai N. Drept penal. Partea generală. Bucureşti: Ed. Juridică, 1996. 407 p.

mai mult de trei autori:

Stan N. ş. a. Tratat de criminalistică. Bucureşti: Ed. Timpul, 2004. 282 p.

ACTE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE:

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).

AUTOREFERATE, TEZE:

Boşcănean M., Răspunderea penală pentru poluarea apei. Autoref. tezei de doctor. Chişinău, 2018. 21 p.

Boşcănean M., Răspunderea penală pentru poluarea apei. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2018. 176 p.

CONTRIBUŢII:

în reviste:

Boşcăneanu M., Evoluţia şi afirmarea normelor de incriminare penală a faptelor de poluare a apei la nivel naţional. În: Legea şi viaţa, 2017, nr. 11 (311), p. 34-38.

în materialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor

Boşcăneanu M., Infracţiunea de poluare a apei. În: Realizări, programe, perspective. Tezele conf. jubiliare internaţionale. Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017, p. 152-157.

EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE

Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G., Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009).

Dumitrescu D., Evaluarea în biblioteci. În: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.03.2008).

Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.