Catedra „Drept polițienesc și securitate publică” este o subdiviziune structurală fundamentală a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, care funcționează în baza prevederilor legislației în vigoare, Cartei universitare, regulamentelor și instrucțiunilor instituției de învățământ superior.

Catedra are drept scop organizarea și realizarea la un nivel înalt a activităților didactice și științifice, metodice și consultative la unitățile de curs (disciplinele) aferente. De asemenea, aceasta se preocupă de dezvoltarea formării personalului Ministerului Afacerilor Interne, la nivel de excelență, prin studii de formare profesională (inițială și continuă), prin intermediul studiilor superioare de licență, de master și doctorat, la solicitarea beneficiarilor interni sau din afara instituției precum și efectuarea/dezvoltarea cercetărilor științifice în domeniile de interes prin promovarea valorilor naționale cultural-istorice în contextul diversității culturale.

În conformitate cu actele normative în vigoare, catedra are de realizat următoarele obiective:

– proiectarea, organizarea și realizarea procesului didactic;

– organizarea cercetărilor științifice;

– evaluarea activităților didactice, metodice și de cercetare;

– asigurarea metodică a procesului didactic;

– asigurarea calității studiilor;

– asigurarea activităților educative cu studenții;

– colaborarea cu reprezentanți ai organismelor partenere ale Facultății/Aca-demiei, cu personalul implicat în activitatea metodico-didactică și de cercetare științifică de la catedre similare din alte instituții superioare de învățământ, cu reprezentanții subdiviziunilor MAI, cu responsabilii de proiecte și programe naționale și internaționale relevante în domeniul de competență, cu organizațiile și instituțiile guvernamentale și nonguvernamentale naționale și internaționale;

– acordarea de consultații pentru funcționarii MAI și a subdiviziunilor MAI din RM sau pentru alți beneficiari asociați domeniilor de interes;

– avizarea proiectelor de acte normative, hotărâri de Guvern, ale CSJ, ordine ale MAI sau alte structure;

– alte activități cu caracter științific și de cercetare (participarea în proiecte de cercetare sau educaționale etc).

În plan didactic, Catedra „Drept polițienesc și securitate publică” este o unitate structurală complexă, care asigură totalitatea activităților didactice (prele-geri, seminare, consultații, stagii de practică, îndrumarea individuală a studenților etc.) în cadrul Facultății Drept, ordine publică și securitate civilă a Academiei.

Nomenclatorul unităților de curs include:

Ciclul I – studii superioare de licență: Drept contravențional; Drept administrativ și contravențional; Deontologia juridică; Etica și deontologia polițienească; Regimul juridic al intervenției polițienești; Modulul disciplinelor de specialitate (Poliția de securitate publică).

Ciclul II – studii superioare de master: Prevenirea și combaterea violenței în familie; Protecția specială a copiilor aflați în situații de risc, Procedura polițienească în domeniul contravențiilor; Funcția publică și statutul funcționarului public; Tactica intervenției polițienești; Siguranța și ordinea publică; Politici moderne privind activitatea de prevenție polițienească; Probleme actuale de drept polițienesc; Practici moderne de intervenție față de minorități etnice; Protecția juridică a drepturilor omului în activitatea polițienească; Administrarea proiectelor și proiectarea carierei;

Ciclul III – studii superioare de doctorat: Catedra prin intermediul Conducătorilor de doctorat, şi profesorii de la catedră asigură predarea disciplinelor în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III, care sunt organizate în cadrul Şcolii doctorale Ştiinţe penale şi drept public ce activează în baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie a Consiliului de conducere al ANACEC din data de 12.10.2016, pentru următoarele specialităţi:

552 – Drept public:

– specialitatea 552.02, Drept administrativ;

– specialitatea 552.04, Drept funciar şi al mediului;

– specialitatea 552.07, Drept contravenţional.

Formarea profesională inițială și continuă a personalului cu statut special din cadrul MAI: Aspecte introductive în drept polițienesc; Procedura contraven-țională în domeniul contravențiilor; Regimul juridic al intervenției polițienești în diferite situații; Etica și deontologia polițienească; Constatarea și documentarea contravențiilor; Intervenția în cazurile de violență în familie; Activitatea polițienească comunitară; Etica și integritatea instituțională în cadrul MAI etc.