Obiective şi competenţe:

Formarea profesională continuă

 • promovarea învățării pe tot parcursul vieții.
  • organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă (specializare, perfecţionare şi recalificare), pentru funcționarul public cu statut special din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI;
  • dezvoltarea nivelului de profesionalism, actualizarea cunoștințelor și perfecționarea profesională în domeniul de activitate;
  •  asigurarea realizării misiunilor şi obiectivelor subdiviziunilor MAI, prin prisma necesităților de instruire;
 • sporirea nivelului de conştientizare de către angajaţii MAI a necesităţii dezvoltării pregătirii profesionale, respectării normelor de etică și deontologie profesională, evitării conflictului de interese şi eradicării fenomenului de corupţie, dezvoltarea competențelor de soluționare și gestionare a situațiilor de criză;
 • recalificarea profesională pentru obținerea unei noi calificări șa o nouă specializare.

Durata cursurilor de formare – de la16 ore la 80 ore în depedență de curs.

Formarea profesională managerială

 • asigurarea procesului de formare managerială, pe nivelurile profesionale ierarhice de conducere: Nivelul I – managementul de bază; Nivelul II – managementul superior, în vederea asigurării abilităţilor necesare exercitării eficiente a actului managerial;
 • realizarea programului de instruire care să asigure formarea competențelor manageriale pentru exercitarea și conducerea subdiviziunilor, realizarea servicului public de calitate, motivarea subordonaților, managementul conflictelor și negocierii, asigurării climatului pozitiv de muncă, comunicării eficiente;
 • formarea şi perfecţionarea managerilor în domeniul managementului modern, specific domeniului jurdic, polițienesc;

Durata cursurilor de formare managerială de bază, Nivelul I – 4 săptămîni;

Durata cursurilor de formare managerială superior Nivelul II – 2 săptămîni;

Competențele formate urmare a absolvirii cursurilor de formare continuă vor asigura realizarea eficientă a atribuțiilor de serviciu precum și dezvoltarea nivelului profesional ale angajaților din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.