Componența și date de contact

Nr. d/oNumele, PrenumeleFuncțiaGradul specialContactee-mail
1.Griciuc NataliaOfiţer principalcomisar principal079402789natalia.griciuc@mai.gov.md
2.Ghereg NeleaMetodist principalfuncţionar079702945nelea.ghereg@mai.gov.md

Reglementări normative specifice serviciului proiectare didactică şi activitate metodică:

Funcții și atribuții

Structural serviciul proiectare didactică şi activitate metodică este o subdiviziune a Direcției studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.

Serviciul proiectare didactică şi activitate metodică are ca direcţii de bază activitatea de planificare şi organizare a procesului didactic, evaluarea şi documentarea acestuia, evidenţa şi controlul îndeplinirii activităţilor ştiinţifico-didactice şi a procedeelor de realizare a activităţii metodice, coordonarea activităţilor didactice între subdiviziunile Academiei şi acordarea sprijinului metodico-didactic în realizarea procesului instructiv-educativ.

Pentru realizarea misiunii sale, Serviciul proiectare didactică şi activitate metodică exercită următoarele atribuții de bază:

 1. Planificarea procesului instructiv și metodico-didactic, prin realizarea următoarelor acţiuni:
  • participă la elaborarea planurilor de învăţământ şi optimizarea acestora;
  • participă la organizarea şi desfăşurarea procesului metodico-didactic şi altor activităţi în Academie, în special, respectarea cerinţelor pentru elaborarea orarelor activităţilor didactice;
  • elaborează în baza planurilor de învăţământ ale Academiei calendarul universitar al procesului de studii;
  • elaborează dispoziţiile de studii pe cicluri, pe domenii de formare profesională şi pe catedre;
  • verifică concordanţa informaţiei din planificările individuale ale catedrelor cu dispoziţiile de studii;
  • elaborează graficul consecutivităţii, în baza planului de învăţământ şi a dispoziţiilor de studii;
  • întocmeşte graficul săptămânilor pare-impare, în baza graficului consecutivităţii;
  • întocmeşte orarul activităţilor didactice în baza planului de studii, dispoziţiilor de studii, şi a planificării normei didactice a catedrelor;
  • efectuează dirijarea vizând modificarea oralului activităţilor didactice.
 2. Coordonarea măsurilor de planificare şi asigurare a procesului de studii, implementarea şi promovarea politicii şi procedurilor moderne în organizarea şi desfăşurarea procesului didactic, prin realizarea următoarelor acţiuni:
  • participă la elaborarea proiectelor de regulamente, instrucţiuni, metodologii şi ordine referitoare la organizarea şi perfecţionarea procesului de asigurare a proiectării didactice şi activităţii metodice;
  • monitorizează realizarea planurilor de învăţământ şi a activităţilor ştiinţifice şi metodico-didactice şi verifică completarea documentaţiei necesare la catedre;
  • verifică procedeele de organizare şi evaluare a lucrului individual cu studenţii/audienţii, precum şi a activităţii de cercetare;
  • informează personalul didactic despre regulamentele, instrucţiunile şi actele normative ce reglementează procesul de instruire, pregăteşte materiale auxiliare necesare şi propuneri în vederea sporirii eficienţei procesului de studii;
  • participă la coordonarea procesului didactic dintre serviciul proiectare didactică şi asigurare metodică, direcţii, facultate, comandament studenţi şi catedre;
  • perfectează şi multiplică materialele ce ţin de asigurarea procesului de studii, şi anume: registre, fişe, rapoarte pentru realizarea normei ştiinţifico-didactice, graficul consecutivităţii disciplinelor, schiţe de elaborare a orarelor activităţilor didactice, planul individual de activitate a cadrelor didactice, planul de activitate a catedrelor etc.
 3. Evidenţa şi controlul îndeplinirii activităţilor ştiinţifico-didactice şi a procedeelor de realizare a activităţii metodice:
  • organizează controlul şi perfecţionarea procesului didactic în subdiviziunile Academiei;
  • analizează respectarea actelor normative cu privire la planificarea normelor didactice individuale ale personalului titular şi ale personalului didactic angajat prin cumul;
  • analizează şi coordonează distribuirea volumului anual de lucru între membrii catedrei, ţinând cont de normele didactice stabilite pentru diferite categorii de cadre didactice;
  • participă la dirijarea tuturor activităţilor didactice şi ţine la control respectarea orarului activităţilor didactice şi completarea corectă şi la timp a registrelor grupelor academice;
  • efectuează concordanţa informaţiei dintre planurile de învăţământ şi dispoziţiile de studii cu planul individual de activitate a cadrelor didactice, planul de activitate a catedrelor şi rapoartele de realizare a activităţii didactice a catedrelor;
  • analizează registrele: pentru evaluarea activităţilor didactice şi de asistări reciproce, de consultaţii, de înregistrare a tezelor de an, de licenţă, de master, de înregistrare a lucrului individual, graficele desfăşurării olimpiadelor, conferinţelor, cercurilor ştiinţifice, concursurilor de creaţie ale studenţilor etc.;
  • analizează formele şi modalităţile de evaluare aplicate în evaluările semestriale/finale, verifică numărul studenţilor participanţi la susţinerea evaluărilor semestriale/finale, orele stabilite la catedre pentru evaluările semestriale/finale şi a examenelor de licenţă, tezelor de master, de doctor, orele stabilite pentru editarea monografiilor, culegerilor ştiinţifice, suporturilor de curs, recomandărilor metodice pentru studenţi etc.;
  • monitorizează şi evaluează lunar şi anual realizarea normelor ştiinţifico-didactice de către personalul didactic şi elaborează tabele de plată, rapoarte statistice, note informative cu privire la realizarea activităţii ştiinţifico-didactice şi metodice a cadrelor didactice din Academie.

Responsabilități:

 • realizarea cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea atribuțiile și abținerea de la orice faptă care ar prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele Academiei;
 • respectarea normelor de conduită profesională;
 • consacrarea activității profesionale îndeplinirii cu competență, integritate și corectitudine a atribuțiilor, adoptarea unei atitudini maxim constructive și unui comportament colegial;
 • respectarea programului de muncă și utilizarea integrală și eficientă a timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • perfecționarea continuă a abilităților profesionale;
 • menținerea ordinii și disciplinei la locul de muncă, purtarea unei ținute decente și manifestarea unui comportament corect în relațiile de serviciu.