Biblioteca specială ,fiind o unitate specifică în componența catedrei Activitate specială de investigații și anticorupție ,asigură studenţii, audienţii, corpul profesoral-didactic şi de comandă al Academiei „Ştefan cel Mare” cu literatură, ordine, dispoziţii ,ce posedă parafă de secretizare, pe parcursul procesului didactic şi autoperfecţionare, depozitează şi păstrează caietele personale de lucru, precum şi tezele de master şi licenţă, lucrări de domiciliu perfectate şi utilizate în procesul de studii. Aceasta, în procesul de funcţionare, se conduce de legislaţia în vigoare, ordinele  şi dispoziţiile MAI al Republicii Moldova , în special: Ordinul MAI nr. 265 din 05.09.2016  privind aprobarea Regulamentului „Cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia”, HG 1176 din 22.12.2010  pentru aprobarea Regulamentului „Cu privire la asigurarea regimului secret  în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane Juridice”, actele emise de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Biblioteca specială a catedrei „Activitate specială de investigaţii şi anticorupţie” este subdiviziunea de specialitate, nefiind persoană juridică , subordonată din punct de vedere organizatoric şi administrativ nemijlocit şefului catedrei „Activitate specială de investigaţii şi anticorupţie”, totodată dispune de propriul Regulament de funcţionare.

Dreptul de a se folosi de literatura secretă din  cadrul Bibliotecii speciale îl au funcţionarii MAI al R: Moldova, angajaţii Academiei “Ştefan cel Mare”, studenţii şi audienţii care au acces la secretul de stat acordat de către angajator .

Biblioteca specială îşi desfăşoară activitatea zilnică conform dispoziţiilor Regulamentului de funcţionare, precum şi în baza altor  acte legislative şi normative aplicabile domeniului de activitate pe care îl gestionează.

Pentru îndeplinirea misiunii, funcţiilor şi atribuţiilor din competenţă, Biblioteca specială acţionează potrivit legii, pe baza principiilor legalităţii, profesionalismului, imparţialităţi, eficienţei şi ierarhiei instituţionale.