Activitatea didactică este asigurată de personalul catedrei prin predarea lecţiilor, seminarelor, lecţiilor practice, dar şi a altor forme de instruire în cadrul tuturor subdiviziunilor de instruire a Academiei, precum şi la toate ciclurile de instruire.

Pe parcursul activităţii, dar mai precis începând cu anul 2000 şi până în prezent, la studiile de licenţă şi masterat catedra a asigurat instruirea în cadrul specializării „Drept economic”.

În cadrul instruirii la ciclul I de formare, din lista disciplinelor predate la catedra Drept privat fac parte: Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul muncii şi protecţiei sociale, Dreptul familiei și acte de stare civilă, Dreptul comercial, Dreptul mediului, Dreptul fiscal/Dreptul financiar, Dreptul bancar/Dreptul valutar, Tehnica încheierii contractelor, Dreptul vamal/ Dreptul valorilor mobiliare, Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul asigurărilor, Dreptul transporturilor, Executarea silită a hotărârilor judecătoreşti, Reglementarea şi procedura de înregistrare a bunurilor imobile, Reglementarea şi procedura de înregistrare a persoanelor juridice, şi cursul de specializare la domeniul Drept economic.

La ciclul II, masterat, cadrele didactice ale catedrei asigură predarea unor discipline precum: Probleme actuale ale legislaţiei de mediu şi funciare, Drepturi reale, Administrarea proiectelor, Reglementarea juridică a activităţii întreprinderilor, Probleme actuale ale reglementării juridice a raporturilor contractuale, Probleme actuale ale legislaţiei financiar-fiscale, Procedura reparării daunelor cauzate prin comiterea infracţiunilor, Protecţia dreptului consumatorului, Reglementarea juridică a achiziţiilor, Drept informaţional, Dreptul medical, Teoria răspund. Patrimoniale, Dreptul protecţiei sociale, Înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice de drept public, Reglementarea juridică a parteneriatului public privat, Reglementarea juridică a achiziţiilor publice, Reglementarea juridică a activității  întreprinderilor, Reglementarea, înregistrarea bunurilor imobile, Reglementarea raporturilor de concurenţă.

Activitatea ştiinţifică realizată de catedră se remarcă prin participarea profesorilor catedrei la forumuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, diriguirea activităţii ştiinţifice a studenţilor în cadrul cercului ştiinţific studenţesc, coordonarea în lucrul de cercetare a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în proceselor de elaborare a tezelor, precum şi elaborarea şi publicarea articolelor ştiinţifice, manualelor, monografiilor atât în ţară, cât şi în străinătate.

Astfel, din arsenalul ştiinţific al catedrei fac parte manualele şi monografiile elaborate de către profesorii catedrei în perioada existenţei acestei subdiviziuni, şi anume: Drept bancar (1998), Dreptul mediului. Partea generală (1998), Drept bancar (1999); Dreptul mediului. Partea specială (2000), Dreptul privat roman (2000), Dreptul bancar vol. I (2002), Dreptul financiar (2002), Dreptul contractelor. Partea generală (2002), Dreptul mediului (2002), Drept civil. Introducere în dreptul civil (2003), Reglementări valutare pe teritoriul Republicii Moldova (2003), Elemente de drept bancar comunitar (2004), Drept bancar comunitar (2004), Drept civil. Persoanele (2004), Drept civil. Contractele civile (2004), Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoanele (2004), Dreptul bancar vol. II (2004), Forex (2004), Dreptul Afacerilor (repertoriu legislativ) (2004), Comentariu la Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (2004), Contractul de concesiune (2012), Dreptul civil. Contractele civile (2012), Drept procesual civil. Partea generală (2012), Dreptul comercial (2014), Dreptul mediului (2015), Dreptul civil. Drepturile reale principale (2016), Drept comercial (2017), Dreptul mediului. Culegere de teste-grilă (2017), Repararea prejudiciului ecologic (2018), Drept civil. Drepturile reale principale. Teoria generală a obligațiilor (2018), Dreptul mediului. Culegere de spețe și teste-grilă (2018),  Dreptul comercial (2019), Contractul de donaţie (2019), Dreptul civil. Introducere în dreptul civil (2020), Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor (2020), Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică (2021), Monografie. Răspunderea penală și civilă pentru poluarea apei (2022)

Din şirul de autori care au realizat munca de elaborare şi editare a acestor lucrări putem menţiona pe dr., conf. univ. V. Zavatin, dr. hab, prof. univ. V. Cuşnir, dr., conf. univ. I. Trofimov, dr., conf. univ. A. Guştiuc, dr., conf. univ. L. Belecciu, dr., conf. univ. Gr. Ardelean, dr. A. Creţu, dr., conf. univ. M. Prodan, A. Savva, E. Gugulan, M. Ivanov, S. Sîrbu.

Este de menţionat că în perioada anilor 2002-2005 cu forţele proprii ale catedrei, fără susţinere financiară din afară, s-a asigurat elaborarea şi publicarea revistei ştiinţifice acreditate la nivel naţional „Analele ştiinţifice ale Academiei Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Seria drept privat”. Revista în cauză era publicată de două ori pe an şi pe parcurs, în conţinutul acesteia şi-au editat lucrările lor ştiinţifice cercetătorii din diferite instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova, dar şi din România, Ucraina şi din alte ţări.

Pe parcursul activităţii sale catedra a asigurat şi implementarea altor obiective importante pentru activitatea organelor de interne, decât cele legate de realizarea procesului de studii în cadrul Academiei. Astfel, în perioada anilor 2002-2022, colaboratorii catedrei au organizat şi efectuat zeci de seminare tematice pe problemele de drept privat în cadrul subdiviziunilor teritoriale şi specializate ale poliţiei. De asemenea, membrii catedrei oferă sistematic consultaţii de ordin juridic în procesul de elaborare şi avizare a legislaţiei, la nivel de minister, dar şi în afara acestuia.

Cadrele didactice ale catedrei combină destul de bine activitatea ştiinţifico-didactică cu activitatea practică.

Astfel, dr., conf. univ. Vasile Zavatin în perioada anilor 1997-2001 a realizat activitatea de jurist în cadrul MAI şi al subdiviziunilor specializate ale acestuia.

În perioada anilor 2009-2012, dr., conf. univ. Igor Trofimov a exercitat funcţia de şef al Direcţiei juridice a MAI şi şef al Cabinetului ministrului Afacerilor Interne.

Lectorul catedrei Viorel Cernăuţeanu a exercitat diverse funcţii de conducere în cadrul MAI, inclusiv funcţiile de şef al Direcţiei juridice (2012-2013) şi consilier al viceprim-ministrului Republicii Moldova, actualmente (2022) exercită funcția de șef al IGP.

Lectorii Victor Cebotari și  Sergiu Sîrbu, actualmente (2022) exercită funcţia de consultant principal în cadrul Comisiei parlamentare agricultură şi industrie alimentară.

În perioada anilor 2009-2010, dr., conf. univ. Andrei Guştiuc a realizat cursuri în cadrul University of California Los Angeles.

Angajaţii catedrei – Igor Trofimov, Andrei Guştiuc, Alexandru Savva, Mariț Marcela și Eșanu Oxana sunt posesorii licenţei de avocat şi exercită activitatea de avocat.

Lectorul catedrei dr., conf. univ, Andrian Creţu a exercitat şi activitatea de şef-adjunct al Biroului de Migraţie şi Azil al MAI (2008-2021).