Catedra „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională” este o subdiviziune structurală fundamentală a Academiei „Ștefan cel Mare”, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, Statutului, regulamentelor şi instrucţiunilor instituţiei de învățământ superior.

Catedra are drept scop organizarea şi realizarea la un nivel înalt a activităţilor didactice şi ştiinţifice, metodice, consultative la una sau mai multe unităţi de curs (discipline) înrudite.

Catedra are următoarele atribuţii:

 1. proiectarea, organizarea şi realizarea procesului didactic;
 2. proiectarea, organizarea şi realizarea cercetărilor ştiinţifice;
 3. evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare;
 4. asigurarea metodică a procesului didactic;
 5. asigurarea calităţii studiilor;
 6. pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat şi postdoctorat;
 7. asigurarea activităţilor educative cu studenţii.

În plan didactic, catedra este o unitate structurală complexă, care asigură totalitatea activităţilor ştiinţifico-didactice:

 • activitatea didactică auditorială şi neauditorială;
 • activitatea de cercetare;
 • activitatea metodică.

Activitatea didactică

În plan didactic, Catedra „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională” este o unitate structurală complexă, care asigură totalitatea activităţilor didactice (prelegeri, seminare, consultaţii, stagii de practică, îndrumarea individuală a studenţilor etc.) în cadrul Facultăţii Drept, Administrare, Ordine şi Securitate Publică a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.

Activitatea didactică auditorială (contact direct cu studenţii), se realizează prin:

 • ore de curs;
 • seminare, lucrări de laborator, lucrări practice, lucrări de proiectare, stagii didactice/ clinice şi alte forme aprobate de senat.

Activitatea didactică neauditorială se realizează prin:

 • conducerea stagiilor de practică;
 • conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;
 • conducerea proiectelor sau tezelor de licenţă, de master, de doctorat;
 • monitorizarea activităţii individuale a studenţilor;
 • activităţi de evaluare şi monitorizare;
 • consultaţii, ghidare directă a activităţii individuale a studentului;
 • alte activităţi prevăzute de regulamentele instituţionale.

Nomenclatorul unităţilor de curs include:

Ciclul I studii superioare de licenţă:  

 1. Drept procesual penal;
 2. Criminalistica;
 3. Expertiză judiciară;
 4. Medicină legală şi Psihiatrie judiciară;
 5. Tehnologii Informaţionale;
 6. Securitatea informaţională;
 7. Modulul disciplinelor de specialitate ( Activitatea de urmărire penală și Criminalistică şi Expertiză judiciară).

Ciclul II studii superioare de master:

 1. Asistența juridică internațională în materie penală;
 2. Managementul urmăririi penale;
 3. Respectarea drepturilor omului în procesul penal;
 4. Criminalistica: Mijloace şi metode moderne de investigare a infracţiunilor;
 5. Drept procesual comparat;
 6. Controlul judiciar asupra urmăririi penale;
 7. Judecarea cauzelor penale:
 8. Tactica acțiunilor de urmărire penală.

Ciclul III studii superioare de doctorat:

 1. Investigarea infracțiunilor informaționale;
 2. Teoriile științei criminalistice;
 3. Expertiza criminalistică comparată.

Activitatea de cercetare ştiinţifică

Un aspect deosebit de important în activitatea membrilor catedrei pe parcursul existenţei a fost activitatea ştiinţifică, activitate care, prin intermediul articolelor şi lucrărilor elaborate, abordează multiple probleme cu care se confruntă atât teoreticienii, cât şi practicienii în domeniul dreptului procesual-penal, criminalistic, securității informaționale etc.

Membrii catedrei în diferite perioade au realizat un spectru bogat de lucrări științifice, unele dintre care au fost apreciate cu diploma „Cea mai bună publicaţie a anului”: Iurie Odagiu, Anatol Andronache, Natalia Popuşoi, Corneliu Burbulea, Ion Caminschii, Sergiu Nestor, Acte procedurale întocmite în faza de urmărire penală, Chișinău 2008; Iurie Odagiu, Lilian Luchin, Expertize judiciare, Chişinău, 2011; Constantin Rusnac, Iurie Odagiu, Cercetarea criminalistică a faptelor săvârșite în legitimă apărare, Chișinău 2016; Radion Cojocaru, Constantin Rusnac, Sofia Pilat, Andrei Cazacicov, Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe: aspecte conceptuale, încadrare juridică, metodica cercetării, Chișinău, 2017; Osoainu Tudor, Odagiu Iurie, Ostavciuc Dinu, Rusnac Constantin Tactica acţiunilor de urmărire penală, Chişinău 2020; Maftea Serghei, Vrabie Corneliu Iniţiere în HTML 5, Chişiău, 2020.

Urmează de specificat că contribuţia colectivului Catedrei „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională” la dezvoltarea segmentului ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” se desfăşoară în special prin:

 • organizarea și efectuarea cercetărilor științifice;
  • crearea unui mediu de instruire şi cercetare ştiinţifică, în stare să asigure membrilor catedrei dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor necesare desfăşurării activităţii de către specialiştii cu studii superioare din educaţie, cercetare;
  • pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat;
  • examinarea, discutarea şi aprecierea tezelor de doctor şi de doctor habilitat prezentate la catedră;
  • implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în procesul didactic;
  • editarea de publicaţii neperiodice, monografii, manuale, organizarea de conferinţe, simpozioane, expoziţii, concursuri de creaţie a studenţilor în scopul creşterii vizibilităţii prestigiului ştiinţific, în plan naţional şi internaţional;
  • prezentarea articolelor cu rezultatele cercetărilor ştiinţifice proprii spre publicare în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
  • pregătirea avizelor la monografii, teze de doctor, alte lucrări ştiinţifice recomandate către editare;
  • desfăşurarea activităţii ştiinţifice cu studenţii în cadrul cercului ştiinţific „LEX”.
  • promovarea relaţiilor de cooperare internaţională şi integrarea în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării;
  • participarea la proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Activitatea metodică

Activitatea metodică este orientată spre formarea profesională a fiecărui cadru didactic, spre dezvoltarea potenţialului creativ, ce contribuie la sporirea calităţii şi eficienţei procesului educaţional.

Activitatea metodică se realizează prin:

 • pregătirea pentru predarea cursului;
 • elaborarea suporturilor de curs;
 • proiectarea didactică a activităţilor, inclusiv a celor individuale;
 • elaborarea de curricula;
 • elaborarea recomandărilor metodice pentru studenţi;
 • elaborarea metodologiilor şi a testelor de evaluare a rezultatelor academice;
 • conducerea seminarelor metodologice;

alte activităţi prevăzute de regulamentele instituţionale.