Motto-ul catedrei: „Calitatea instruirii – garanţia profesionalismului”

Catedra „Ştiinţe Manageriale, socioumane şi comunicare profesională” este o structură organizatorică şi funcţională în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI abilitată să asigure dezvoltarea şi formarea multilaterală a specialiştilor în domeniul dreptului. Concepţia şi metodologia funcţionării acesteia sunt aprobate de la înfiinţarea Academiei. Catedra asigură predarea unui ciclu de discipline socioumane şi contribuie la educarea generaţiilor de funcţionari publici cu statut special unui înalt nivel de cultură în baza valorilor general-umane.

Spiritul academic integrat în activitatea didactică, calitatea cercetării ştiinţifice, acumularea competenţelor novatoare pentru procesul de instruire şi formare a tinerei generaţii n-au încetat nicicând să fie pilonul concepţiei membrilor catedrei. Dovadă este faptul că în cadrul ei activează trei doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari, doi doctoranzi şi trei masteri.

Obiectivele activităţii catedrei

Reieşind din actele normative instituţionale şi cele care reglementează activitatea catedrei, precum şi specificul disciplinelor socioumane cu tangenţă în jurisprudenţă, catedra are următoarele obiective:

1) instruirea competenţelor profesionale, cognitive, intelectuale la angajaţii MAI şi studenţi;

2) educarea capacităţilor volitiv-morale şi a valorilor general umane;

3) sporirea calităţii organizaţionale şi instructiv metodice orientată spre aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice, precum şi dezvoltarea abilităţilor ocupaţionale;

4) instruirea viitorilor specialişti prin inovaţie, cultură, cercetare ştiinţifică dezvoltată în cadrul forumurilor ştiinţifico-practice;

5) implementarea metodelor instructiv-educative contemporane, utilizând schimbul de experienţă şi perfecţionare continuă;

6) colaborarea cu catedrele didactice similare de la alte instituţii de învăţământ precum şi cu angajaţii subdiviziunilor MAI.

Activitatea didactică

Activitatea didactică a catedrei este proiectată în cursuri universitare: Ştiinţe filosofice, Ştiinţe politice, Ştiinţe manageriale, Psihologie şi pedagogie juridică, Conflictologie, Integrare Europeană, Securitate Internaţională, Logica Juridică, Teoria Ştiinţei şi etica cercetării, Deontologia cercetării ştiinţifice. Măiestria corpului didactic este reflectată asupra formării  abilităţilor profesionale la audienţii care se instruiesc la Ciclul I Facultate, Ciclul II Masterat, Ciclul III Doctorat. Un accent deosebit catedra acordă instruirii formativ-aplicativă continuă a funcţionarilor publici cu statut special, precum şi instruirea managerilor de diferite niveluri.

Activitatea metodică

Proiectarea şi realizarea activităţii didactice ale profesorilor sunt centrate pe metodologia activ-partcipativă cu aspecte practice, având o contribuţie însemnată la dezvoltarea laturilor psihointelectuale şi valorice ale specialiştilor în domeniul dreptului.

Un rol important în metodologia predării şi evaluării a catedrei îl deţine metoda trainingului, fiind aplicată la toate nivelurile de studii, îndeosebi, în raport cu audienţii practici în perioadele de perfecţionare a competenţelor de asigurare a ordinii de drept. Calitatea elaborării tematicii curriculare la cursurile universitare corespund cerinţelor academice, dar şi specificului instruirii în instituţie, fiind minuţios analizate, discutate şi mereu actualizate.

Membrii catedrei prin abnegaţia profesională în continuu îşi perfecţionează competenţele psihopedagogice prin organizarea şi participarea la diverse seminare instructiv-metodice atât în cadrul instituţiei, cât şi în afara acesteia. Creşterea performanţelor cadrelor didactice are loc prin stimularea schimbului de experienţă pedagogică la nivel interpersonal şi interuniversitar.

Perfecţionarea activităţii metodice şi metodologii predării are loc în continuu, dar un impact dezvoltativ-metodic a fost perceput prin intermediul organizării şi participării la seminarul metodic cu genericul „Metodica predării disciplinelor socioumane”, în care au fost abordate subiecte cu caracter metodic.

Schimbul de experienţă interprofesional în cadrul catedrei, dar şi deliberarea asupra metodelor eficiente de exploatare a terenului psihopedadogic cu caracter juridic reprezintă un principiu fundamental de creştere a competenţelor instructiv-educative.

Măiestria didactico-metodică a profesorilor este reflectată în suporturile de curs, materiale metodice, lecţii de fond: Psihotehnici de comunicare în asigurarea ordinii de drept (ghid instructiv -metodic), autori Aliona Bivol, Nicolae Plăcintă; Psihologia şi pedagogia juridică (Recomandări metodice pentru seminare şi activitate poliţienească), autor Aliona Bivol; Dialogul intercultural în societatea bazată pe cunoaștere (lucrare științifico-metodică), autor Simion Roşca; Integrarea Europeană în contextul securităţii naţionale a RM (monografie),autor Oleg Casiadi; Ştiinţe Politice, autori Oleg Casiadi, Valeriu Harabara.

Activitatea ştiinţifică

Cercetarea ştiinţifică este o componentă esenţială şi distinctă a activităţii cadrelor didactice universitare. În cadrul catedrei activitatea de cercetare ştiinţifică are o relevanţă egală cu cea didactică. Ea reprezintă unul din criteriile obligatorii şi primordiale de apreciere a valorii profesionale a corpului profesoral didactic. Elaborarealucrărilor ştiinţifico-metodice, planificarea, perfectarea și ajustarea lor de către profesori sunt criterii de performanță și acest domeniu este  uzual în activitatea atât didactică, cât şi ştiinţifică.

Cele mai valoroase lucrări ştiinţifice de-a lungul activităţii catedrei sunt reflectate în articole ştiinţifice, monografii, lucrări ştiinţifice, ghiduri: L. Negară – broşurile metodice Arta Renaşterii, Chişinău, 1992 și Cultura Renaşterii, Chişinău, 1992; Dicţionarul de maxime şi aforisme filosofice, Chişinău, 1994; S. Roșca – Apariţia şi dezvoltarea gândirii filosofice în Moldova / Broşură metodică la cursul universitar Filosofia, Chişinău, 1992; Istoria culturii universale și naționale. Curs de prelegeri, Chişinău, 1992 (în colaborare cu profesori de la USM); O. Casiadi – Regimuri politice contemporane, Chişinău, 2007; O. Casiadi, S. Porcescu – Structura şi funcţionarea puterii politice, Chişinău, 2007; S. Şaptefraţi – Filosofia modernă, Chişinău, 2008; O. Casiadi – Migraţia: Subiecte şi Subiecţi, Chișinău, 2008; A. Bivol – Psihologia şi pedagogia juridică, Chişinău, 2010 (Recomandări metodice pentru seminare şi activitate poliţienească); O. Casiadi, V. Harabara – Ştiinţe politice, Chişinău, 2014; A. Bivol, N. Plăcintă – Psihotehnici de comunicare în asigurarea ordinii de drept (ghid instructiv-metodic), Chişinău, 2020; S. Roşca – Dialogul intercultural în societatea bazată pe cunoaștere (lucrare științifico-metodică), Chişinău, 2020; O. Casiadi – Integrarea Europeană în contextul securităţii naţionale a RM, Chişinău, 2020.

În decursul anilor de activitate catedra a reuşit să organizeze şi să realizeze conferinţe ştiinţifice naţionale prin implicarea diverselor instituţii superioare de învăţământ şi subdiviziuni ale MAI.

În anul 2005 catedra, sub ghidarea dr. S. Roşca a organizat și desfășurat Conferința interuniversitară de amploare cu genericul „Filosofia, științele socioumane și învățământul polițienesc”, dedicată aniversării a XV-a de la fondarea Academiei, la care au participat numeroase cadre didactice și științifice de la instituții de învățământ superior și de cercetare din republică.

Cu doi ani mai târziu catedra s-a manifestat fructuos într-o Conferinţă ştiinţifico-practică cu genericul „Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene”, la care au participat reprezentanţi din cadrul universităţilor din RM cât şi din SUA, ONU, coordonator al conferinţei a fost dr.  Oleg Casiadi.

De menţionat că corpul profesoral didactic se ghidează încontinuu de promovarea şi implementarea activităţii de calitate, dovadă, fiind instituirea şi munca asiduă a  Echipei de asigurare a calităţii în cadrul catedrei.

Catedra „Ştiinţe manageriale, socioumane şi comunicare profesională” efectuează o colaborare strânsă cu mai multe instituții de învățământ din țară și din străinătate pe diverse probleme: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Administrare Publică, Universitatea din or. Oradea (România), Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din or. Cernăuţi (Ucraina), Universitatea de Stat din Sankt Peterburg (Rusia), Academia Juridică din or. Odesa (Ucraina) etc. O colaborare pragmatică are catedra cu subdiviziunile şi inspectoratele MAI.

În cadrul catedrei este implementată Mobilitatea academică prin implicarea studenţilor Ciclul I, Facultatea Drept, Ordine publică şi securitate civilă, masteranzilor Ciclul II studii la disciplina Psihologia Judiciară de către șeful de catedră Aliona Bivol, în colaborare cu Universitatea Naţională „Одесская юридическая академия”, or. Odesa (Ucraina), în persoana  şefului de Catedră „Psihologie şi sociologie”, doctor habilitat în psihologie, profesor, Лефтеров В.А.

Competența și profesionalismul didactico-metodic și științific ale corpului didactic sunt evidenţiate de multiplele merite prin conferirea de titluri, medalii, diplome. În cadrul catedrei activează 4 profesori care deţin titlul de Cel mai bun în profesie, care atestă performanţe înalte în domeniul de activitate. O dovadă suplementară de confirmare a înaltelor succese profesionale denotă deţinerea de către dr.  Aliona Bivol a Ordinului „Credinţă Patriei” de gr. III, dr. Oleg Casiadi, profesorul Nicolae Plăcintă a Diplomei de onoare participant la război, profesorul Ludmila Buciușcan a Crucii „Pentru Merit” clasa II.

Это изображение имеет пустой атрибут alt