În atenția cetățenilor: Simulare generală pentru Summit – duminică 14 mai. Interval orar 09:00-14:00 ROU/ENG

Grupul Media pentru Știri de Securitate privind Summitul Comunității Politice Europene (GMSS-CPE) 2023 vă informează: 
Duminică, 14 mai, începând cu ora 09:00, timp de 5 ore, autoritățile responsabile pentru securitatea Summitului organizează o repetiție generală pentru asigurarea bunei desfășurări a evenimentului internațional din 1 iunie, care va avea loc în Republica Moldova.

În acest context, vor fi instituite perimetre de securitate în zona centrală a orașului Chișinău. Subsecvent, se vor aplica restricționări temporare de trafic pentru arterele principale din sectoarele Centru și Botanica ale capitalei, cât timp coloanele oficiale se vor deplasa către locația unde se organizează Summitul. La fel, vor fi unele limitări de trafic pe traseele Bulboaca-Chișinău și revers. 

Scopul simulării generale din ziua de 14 mai constă în îmbunătățirea lucrului și cooperării la nivel interinstituțional, precum și verificarea concepției integrate de securitate.

De asemenea, se are în vedere însușirea de către forțele participante a misiunilor de securitate și a modului de rezolvare a unor situații tactice. 

Totodată, se va menține un nivel adecvat de siguranță și securitate luând în calcul respectarea vieții cotidiene a tuturor cetățenilor. 
Populația va fi informată din timp despre activitățile care au loc în timpul desfășurării simulării, în acest sens fiind publicate informații și hărți cu trasee alternative recomandate pentru evitarea aglomerărilor și facilitarea deplasărilor în Chișinău și zonele adiacente.

Poliția face apel la conducătorii auto să dea dovadă de înțelegere față de eventualele dificultăți din trafic, să își păstreze calmul și să nu uite de politețea rutieră. De asemenea, cel mai indicat este ca cetățenii să își planifice din timp traseul de deplasare pentru ziua de 14 mai, în intervalul orelor 09:00-14:00, accesând drumurile adiacente Aeroportului Internațional Chișinău, evitând arterele principale ale capitalei, precum și deplasarea în acest interval de timp pe ruta Chișinău – Bulboaca și revers.

Datorită antrenamentelor din cadrul simulării generale, autoritățile responsabile de securitatea Summitului informează cetățenii în legătură cu posibile întârzieri și aglomerări în traficul rutier din centrul Chișinăului și zonele limitrofe.


Din rațiuni de securitate, unele informații, inclusiv cele care prevăd restricționări, nu pot fi date publicității decât foarte aproape de momentul instituirii acestora. În context, autoritățile naționale fac apel la înțelegere din partea cetățenilor pentru incomoditățile generate de lipsa informării prealabile.


Autoritățile mizează pe atitudinea proactivă a cetățenilor în tot angrenajul de pregătiri pentru acest eveniment de anvergură care va avea loc în țara noastră, în localitatea Bulboaca.


Măsurile de securitate, care vor fi aplicate pentru Summitul CPE, sunt la standarde internaționale și vor fi instalate gradual având un nivel sporit de flexibilitate, astfel încât  inconveniențele să fie cât mai reduse pentru cetățeni.


În atenție mass-media: oportunitățile de realizare a materialelor în legătură cu simularea generală pot fi efectuate în afara perimetrelor de securitate pentru a nu fi afectată desfășurarea antrenamentului general. 

În mod special se are în vedere, acreditarea exclusivă la simularea din 14 mai, pentru jurnaliștii care doresc să relateze pe larg evenimentul. Astfel, se are în vedere organizarea unor pooluri de presă (locații speciale amenajate pentru jurnaliști) pe traseele de deplasare a coloanelor oficiale în zona sterilă de securitate. În acest sens, jurnaliștii sunt invitați să depună cereri de acreditare temporară până pe data de 12 mai, ora 15:00, la adresa: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md

Informații cu privire la documentele de acreditare temporară pentru simularea generală din data de 14 mai le găsiți la https://mai.gov.md/ro/acreditare-jurnalisti.

Precizare: acreditarea temporară pentru 14 mai nu este valabilă pentru Summitul CPE care va avea loc pe 1 iunie.

Din GMSS-CPE fac parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor.  

GMSS-CPE recomandă tuturor persoanelor să se informeze din surse oficiale. 
Pentru mai multe detalii:
Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE)
Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255
Fax: +373 22 213 016
Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md

——————————————————————————————————————————————————————–

For the attention of citizens: General simulation for the Summit – Sunday, May 14th. Time slot 09:00-14:00.


The Media Group for Security News on the European Political Community Summit (MGSN-EPC) 2023 informs:

Authorities responsible for the security of the Summit organise a general rehearsal on Sunday, May 14th, starting at 09:00 am, with a duration of 5 hours, in the light of the international event to be held in the Republic of Moldova on June 1st.

In this context, security perimeters will be set up in the central area of Chisinau. At the same time, temporary traffic restrictions will be applied on the main streets of Centre and Botanica neighbourhoods of the capital, while the official convoys will move to the venue of the Summit. Some traffic restrictions will be imposed on Bulboaca-Chisinau routes and back.

The aim of the general simulation of May 14th is to improve the inter-institutional work and cooperation and to test the integrated security concept. The involved forces are also expected to learn security missions and to deal with tactical situations.

An appropriate level of safety and security will be maintained, considering compliance with the daily life of all citizens.

People will be informed in advance about the activities occurring during the simulation. For this purpose, information and maps with recommended alternative routes will be shared in order to avoid crowds and facilitate travel to Chisinau and the adjacent areas.

Police urge drivers to be understanding of any traffic difficulties, keep calm and show road etiquette.

It is also advisable for citizens to plan in advance their travel route for May 14th, between 09:00-14:00. It is recommended to take the adjacent roads to the Chisinau International Airport, to avoid the main streets of the capital as well as the route Chisinau – Bulboaca and back.

The authorities responsible for the security of the Summit inform citizens about possible delays and traffic congestion in the centre of Chisinau and the surrounding areas due to the general simulation.

For security reasons, some information, including those that provide for restrictions, cannot be made public until very close to the time of their imposition. In this context, the national authorities urge citizens to understand the inconvenience caused by the lack of prior information.

The authorities count on the proactive attitude of the citizens during all the preparatory process for this major event that will take place in our country, in Bulboaca village.


The security measures, to be implemented for the EPC Summit, are of international standards and will be gradually introduced with an increased level of flexibility to minimise the inconvenience to citizens.

For the attention of the mass media: production of material related to the general simulation may be done outside the security perimeters in order not to affect the running of the general training.

Exclusive accreditation is envisaged for journalists wishing to report in detail on the simulation of May 14th. Thus, several press pools (special locations arranged for journalists) will be set up along the routes taken by the official convoys within the sterile security zone. Journalists are invited to apply for temporary accreditation until May 12th, 15:00, at: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md. 

Information on temporary accreditation documents for the general simulation on May 14th can be found at https://mai.gov.md/ro/acreditare-jurnalisti. 

Note: The temporary accreditation for May 14th is not valid for the EPC Summit on June 1st. 

The MGSN-EPC includes the communicators from the national public order, security and national defence institutions: Ministry of Internal Affairs with the General Police Inspectorate, Border Police, General Inspectorate for Emergency Situations, General Inspectorate for Migration, General Inspectorate of Carabineers, MIA’s Academy ‘Stefan cel Mare’; State Protection and Guard Service; Security and Intelligence Service; Ministry of Defense; General Prosecutor’s Office; Civil Aviation Authority; National Administration of Penitentiaries.
The MGSN-EPC recommends everyone to get informed from official sources.

For further details:
Media Group for Security News (MGSN-EPC)
Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255
Fax: +373 22 213 016
Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md