METODOLOGIE
privind procedurile de recenzare a articolelor ştiinţifice publicate în Revista Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
 
1. Prezenta Metodologie are ca obiect de reglementare procedura de recenzare a articolelor ştiinţifice publicate în revista Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova (în continuare Revistă).
2. Metodologia este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările ulterioare, Codului educației nr.152 din 17.07.2014, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare nr.201 din 28.02.2018 şi actele normative ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (în continuare – ANACEC); Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice aprobat prin Decizia CC al ANACEC nr. 6 din 18.12.2018.
3. Scopul Metodologiei este de a crea un cadru minim şi uniform de reguli în baza cărora urmează a se desfăşura procedura de recenzare a articolelor publicate în Revistă.
4. La recenzare se aplică procedura de peer-review (evaluarea de către doi referenţi independenţi a fiecărui articol) anonimă cu păstrarea materialelor recenziei timp de cel puțin 4 ani.
5. Recenzenţii sunt introduşi în Registrul experţilor, deținut de Revistă.
6. Recenzentul trebuie să aibă titlu ştiinţific de doctor sau de doctor habilitat, respectiv, gradul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau profesor universitar, corespunzătoare domeniului în care este elaborat articolul supus recenzării.
7. Calitatea de membru al Colegiului de redacţie a revistei se asimilează cu cea de recenzent. În baza deciziei Consiliului ştiinţific al Revistei în Registrul experţilor, pot fi incluse şi alte persoane din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la punctul anterior.
8. În cazuri de excepţie, atunci când articolul este elaborat la o specialitate la care revista nu are experţi, Redactorul-şef al revistei poate desemna ad-hoc în calitate de recenzent alţi specialişti din domeniu, cu condiţia că aceştia posedă titlurile şi gradele ştiinţifice menţionate supra.
9. Procedura de recenzare se desfăşoară în baza principiului confidenţialităţii, astfel încât autorii să nu cunoască persoanele recenzente, iar recenzenţii să nu cunoască autorii articolelor pe care le recenzează.
10. Redactorul-şef al revistei poartă responsabilitate directă asupra respectării anonimatului recenzării articolului. În acest scop, Redactorul-şef va ţine un registru de evidenţă a recenziilor, în care v-or fi înregistrate informaţiile referitoare la autori şi recenzenţi.
11. Redactorul-şef va repartiza în mod confidenţial articolele pentru recenzare. Redactorul-şef are obligaţia faţă de recenzent de a nu divulga autorului informaţiile referitoare la persoana recenzentului, precum şi obligaţia faţă de autor de a nu divulga recenzentului numele acestuia sau alte date în baza cărora poate fi identificată persoana sa.
12. Articolul v-a fi oferit pentru recenzare fără indicarea numelui şi a prenumelui autorului, precum şi a instituţiei pe care o reprezintă.
13. În decurs de 10 zile de la prezentarea articolului, Redactorul-şef v-a desemna doi recenzenţi anonimi. Informaţiile referitoare la recenzent şi autor, v-or fi înregistrate în registrul de evidenţă care va avea un caracter strict confidenţial.
14. Este obligatoriu ca unul dintre recenzenţi sa facă parte din Colegiul de redacţie al Revistei. Recenzenţii în mod imparţial şi independent v-or supune evaluării articolul propus pentru publicare.
14. La evaluare recenzentul la ţine cont de următoarele criterii:
– Noutatea şi originalitatea cercetării;
– Suportul metodologic al lucrării;
– Suportul ştiinţific;
– Relevanţa ştiinţifică a rezultatelor;
– Redactarea şi conţinutul tehnic al lucrării;
– Respectarea eticii şi a deontologiei ştiinţifice;
– Corespunderea publicaţiei cu strategiile de cercetare ale instituţiei;
– Contribuţia personală a autorului la dezvoltarea domeniului de cercetare;
– Potenţialul de aprofundare/avansare a cunoaşterii în domeniul ales;
– Posibilitate de utilizare a publicaţiei ca material didactic.
15. Recenziile v-or fi întocmite în baza grilei de evaluare prevăzute în Anexa nr. 1 al prezentului Regulament.
16. Pentru a accepta articolul spre publicare este obligatoriu ca recenzentul, în baza grilei de evaluare, să acorde cel puţin 70 de puncte.
17. În cazul în care punctajul este mai mic, recenzentul va înainta autorului anumite obiecţii, pe care acesta urmează să le lichideze pentru publicarea ulterioară a articolului