Funcţiile Biroului Senatului:
 
– pregătește, convoacă și asigură desfășurarea în bune condiții a ședințelor ordinare și extraordinare ale Senatului;
– asigură îndeplinirea hotărârilor senatului și rezolvă problemele curente ale instituției în perioada dintre ședințele Senatului;
– prezintă raportul trimestrial despre îndeplinirea hotărârilor Senatului;
– asigură legătura dintre instituție și Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, administrația publică centrală și locală, instituțiile publice și private;
– cooperează cu subdiviziunile instituției pentru realizarea atribuțiilor acestora, asigurând conducerea și coordonarea activității lor;
– informează întreaga comunitate academică a instituției asupra actelor decizionale ale senatului și a celor proprii;
– aprobă delegarea personalului didactico-științific la activități de perfecționare și la manifestări științifice organizate în țară și străinătate;
– decide asupra utilizării însemnelor și simbolurilor instituției în conformitate cu reglementările legale;
– înaintează propuneri senatului privitoare la constituirea comisiilor permanente și speciale ale senatului și la componența nominală a acestora, aprobă regulamentele de funcționare a comisiilor în cauză;
– examinează propunerile înaintate de unitățile structurale ale instituției, deliberează asupra acestora și înaintează cazurile majore spre analiză și decizie în senat. Se consideră a fi caz major cel care privește sancționarea gravă a unui cadru didactic, cercetător, funcționar, student, masterand sau doctorand care încalcă prevederile Cartei universitare a instituției și ale regulamentelor instituționale, normele actelor departamentale ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
– răspunde în scris sau verbal, prin intermediul secretarului științific al senatului, la întrebările (interpelările) prezentate în ședințe de membrii senatului;
– îndeplinește orice alte atribuții ce derivă din prezentul Regulament sau însărcinări primite din partea senatului.
 
Membrii Biroului Senatului
Dinu Ostavciuc, Rector, doctor în drept, conf. univ., comisar-şef
Iurie Odagiu, Prorector pentru studii şi management al calităţii, doctor în drept, conf. univ., comisar-şef
Iulian Caţ, Prorector pentru personal şi educaţie, comisar-şef
Ranga Nicolai Piotr, Prorector pentru administrare și gestionare proiecte
Veaceslav Ursu, Decan al Facultăţii drept, ordine publică și securitate civilă, doctor în drept, conf. univ., comisar-şef
Boris Glavan, Secretar ştiinţific al Senatului, doctor în drept, conf. univ.