Conducerea:

Margareta MÎRZA – șef direcție

Doinița BIȚA – ofiţer principal

Informații generale:

Direcția economie și finanțe este o subdiviziune structurală a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. Subdiviziunea are drept scop menţinerea principiilor metodologice unice ale evidenţei contabile şi rapoartelor financiare, a modului de organizare şi ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă şi rapoartelor financiare. De asemenea, efectuează calculele de mijloace bugetare pentru întreţinerea Academiei, planifică eficient cheltuielile publice conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi standardelor aprobate. Utilizează corect şi cu economie mijloacele financiare conform devizelor de cheltuieli aprobate, precum şi efectuează controlul asupra integrităţii resurselor băneşti şi valorilor materiale.

În cadrul Direcției activează:
Svetlana JOSAN,
Lilia BACIU,
Olga PETRACHE,
Valentina COLESNICENCO

Misiunea:

Direcția economie și finanțe se ghidează în activitatea sa de următoarele principii:

  • conformitate, legalitate, transparenţă şi răspundere;
  • economie, eficienţă şi eficacitate;
  • imparţialitate, obiectivitate, profesionalism;
  • subordonare şi raportare directă rectorului;
  • divizare şi delegare adecvată a atribuţiilor şi sarcinilor interne;
  • informare şi comunicare eficientă cu celelalte subdiviziuni structurale;
  • confidenţialitate şi securitate a prelucrării datelor cu caracter personal;
  • independenţă funcţională de celelalte subdiviziuni structurale.

În procesul de elaborare a bugetului Academiei, Direcția economie și finanțe analizează, evaluează, coordonează şi fundamentează propunerile de buget, în comun cu subdiviziunile structurale ale Academiei; acordă asistenţă metodologică aferentă procesului bugetar subdiviziunilor structurale din cadrul şi/sau subordinea entităţii publice; asistă, după caz, conducerea entităţii publice în cadrul consultărilor bugetare organizate de Ministerul Finanţelor, precum şi la prezentarea către Ministerul Finanţelor sau entitatea publică ierarhic superioară a proiectului bugetului entităţii publice; organizează şi execută eficient tranzacţiile financiare, precum şi asigură corectitudinea şi regularitatea procesării şi înregistrării acestora, inclusiv prin control financiar periodic; analizează executarea bugetului; participă, în comun cu subdiviziunile structurale ale entităţii publice, la întocmirea Raportului de implementare a strategiilor sectoriale de cheltuieli etc.

Totodată, Direcția economie și finanțe asigură primirea, evidenţa şi controlul eficient şi legal al activelor şi serviciilor; asigură evidenţa cheltuielilor de personal; asigură achitarea bunurilor şi a serviciilor; organizează eficient şi supraveghează funcţia internă de casierie; asigură siguranţa şi securitatea operaţiunilor de casă şi a păstrării numerarului, precum şi asigură identificarea şi controlul eficace al riscurilor de delapidare, fraudă sau corupţie; participă la procesul de achiziţii publice de bunuri şi servicii, în conformitate cu funcţiile şi sarcinile atribuite în cadrul grupului de lucru pentru achiziţii; asigură înregistrarea contractelor de achiziţii publice la trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor, precum şi evidenţa şi monitorizarea executării contractelor de achiziţii publice; ţine evidenţa patrimoniului de stat din ramură, administrează terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune şi prezintă dări de seamă privind patrimoniul public organului abilitat.

De asemenea, Direcția finanțe în activitatea sa identifică şi evaluează riscurile asociate obiectivelor şi atribuţiilor sale de bază. Pentru a controla riscurile, subdiviziunea implementează şi realizează eficient şi eficace în toate funcţiile/ procesele sale de bază activităţi de control, care pot fi preventive (ex-ante), curente sau de detectare (ex-post).

Date de contact:

MD 2009, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi nr. 21

tel. (022) 72 98 50

E-mail: margareta.mirza@mai.gov.md