Politica editorială
 
Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional .
 
Revista Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republici Moldova reflectă publicarea rezultatelor ştiinţifice obţinute de cercetători în cadrul catedrelor şi unităților de cercetare ale Academiei, precum şi în colaborare cu alte instituţii şi centre ştiinţifice din țară și de peste hotare. Totodată, prin politica editorială a revistei se urmăreşte: realizarea direcţiilor de cercetare ştiinţifică aprobate de instituţie; sporirea calităţii cercetărilor ştiinţifice; dezvoltarea abilităților de cercetare şi promovarea cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor MAI și ai altor organe de drept; facilitarea accesului la procesul de cercetare ştiinţifică; asigurarea unei dezvoltări perpetue a cunoştinţelor în domeniul dreptului, îndeosebi a aspectelor referitoare la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, menținerea ordinii și securității publice, prevenirea şi combaterea criminalităţii etc.
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI este destinată publicării celor mai valoroase cercetări şi studii ştiinţifice (sub formă de articole) elaborate atât de cercetătorii și cadrele științifico-didactice ale instituţiei, cât și de alte categorii de teoreticieni şi practicieni.
Revista este tipărită în tipografia Academiei, care are capacitatea logistică de a edita manuale, cursuri universitare, monografii, studii şi alte lucrări cu caracter ştiinţific elaborate de angajaţii instituţiei. Toate volumele (numerele) revistei sunt disponibile pe pagina web a Academiei. În funcţie de numărul de autori și de numărul articolelor publicate, revista este tipărită în volum de 50-100 de exemplare. Autorilor le este distribuit cu titlu gratuit câte un exemplar al revistei. Revista este publicată în format PDF pe pagina web menţionată mai sus, toți doritorii având posibilitate de a o accesa gratuit.
Colegiul de redacţie este preocupat în mod continuu de ridicarea nivelului de calitate al revistei. În prezent, se pune un accent deosebit pe internaţionalizarea revistei, acest deziderat fiind realizat prin publicarea articolelor în limbi de circulaţie internaţională şi prin participarea activă a autorilor străini. Astfel, începând cu anul 2019 revista include articole publicate în limba engleză şi în alte limbi de circulație internațională. Este de remarcat tendinţa autorilor străini (România, Ucraina, Rusia etc.) de a publica articole în Analele științifice ale instituției.
Revista apare semestrial, de două ori pe an, în două numere. În funcție de rolul participativ al autorilor, Colegiul de redacţie este predispus să majoreze numărul de articole publicate într-o revistă. Numărul mediu de caractere al unui articol este de circa 20 000.
Publicaţia este distribuită în mod gratuit bibliotecilor interesate și instituţiilor de învăţământ din ţară şi din străinătate cu care Academia „Ştefan cel Mare” are acorduri de colaborare. Pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a angajaţilor poliției, revista este distribuită şi subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.
Numele complet al publicaţiei este Anale Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, ISSN 1857-0976. Până în 2016, toate articolele erau publicate în baza unui CZU comun al revistei. Începând cu anul 2017, fiecare articol are propriul CZU şi DOI.
Revista este indexată în bazele de date Hein Online şi CEEOL şi este acreditată de ANACEC la categoria B.
Dreptul de autor asupra publicaţiei îl are Academia „Ştefan cel Mare”. Pentru fiecare articol dreptul de autor îl deţine autorul. Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor le revine autorilor, respectiv aceştia poartă răspundere deplină pentru plagiat. Acest fapt este specificat chiar pe versoul foii de titlu al revistei.
Angajaţii instituţiei care se ocupă de redactarea/ tehnoredactarea revistei au studii în domeniu și cunoștințe necesare de a traduce publicaţiile în limba engleză sau într-o altă limbă de circulație internațională.
 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Republica Moldova, MD 2009
Chișinău, str. Gh. Asachi nr. 21
Anticamera: 022-22-97-27
tel./fax: 022-73-89-94
e-mail: academia@mai.gov.md
 
Redactor-șef al revistei:
Iurie LARII, dr. în drept, conferențiar universitar
Republica Moldova, MD 2009
Chișinău, str. Gh. Asachi nr. 21
Prorector pentru ştiinţă, redactor-şef al revistei
tel. +37379402873
e-mail: iulari72@gmail.com
 
Redactor-șef adjunct al revistei:
Radion COJOCARU, dr. în drept, conferențiar universitar
Republica Moldova, MD 2009
Chișinău, str. Gh. Asachi nr. 21
director al Școlii Doctorale
tel. +37379402903
+37369089176
e-mail: radioncojocaruu@gmail.com