S-a constituit Grupul Media pentru Știri de Securitate privind reflectarea Summitului Comunității Politice Europene 2023 RO/ENG

GMSS-CPE va activa în regim de agenție de presă, pe principiul „voce unică” și va informa publicul larg despre activitățile și măsurile întreprinse de autoritățile naționale în contextul organizării Summitului CPE 2023 în Republica Moldova.

Grupul va fi în contact cu reprezentanții mass-media și va furniza conținuturi relevante prin metode de accesibilitate rapidă (e-mail personal, rețele de socializare, website). La fel, GMSS-CPE va acorda sprijin în realizarea materialelor de presă aferente organizării și desfășurării evenimentului. Știrile și comunicatele vor fi emise în limbile română și engleză.

GMSS-CPE va ține legătura cu autoritățile centrale, instituțiile naționale, autoritățile publice locale și societatea civilă, pentru a livra informații de actualitate în perioada premergătoare și în timpul Summitului CPE 2023. 

Pentru informarea cetățenilor și buna desfășurare a activității cotidiene, GMSS-CPE va genera în timp util precizări și recomandări venite din partea instituțiilor de resort în legătură cu contextele specifice de securitate și ordine publică, create de acest eveniment internațional de anvergură. Publicul va fi informat despre regimul de circulație pe drumurile publice din capitală și zonele limitrofe, accesul în capitală, condițiile de trafic, circulația transportului public în capitală și interurban, regulile speciale pentru parcări, situația în punctele de trecere a frontierei de stat, mobilitatea aeriană, evenimentele organizate în spațiul public etc. 

Din GMSS-CPE fac parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul  Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de UrgențăInspectoratul General pentru MigrațieInspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor.  

Jurnaliștii care intenționează să mediatizeze activitățile aferente Summitului Comunității Politice Europene 2023 (CPE) trebuie să se înregistreze și să completeze o cerere on-line de acreditare pe platforma pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene http://www.epcsummit2023.md/. Cererile pot fi depuse în perioada 27 aprilie – 18 Mai 2023. 


Cererea de acreditare va fi însoțită de următoarele documente:
–    Versiunea scanată a pașaportului valabil cu data de expirare mai mare cu cel puțin 90 de zile după data Summitului;
–    Versiunea scanată a unei fotografii;
–    Versiunea scanată a scrisorii de confirmare din partea instituției de presă și o versiune scanată a legitimației de presă. 


Organizarea Summitului în Republica Moldova a fost o decizie a reuniunii CPE de la Praga din octombrie 2022. La evenimentul din 1 iunie curent sunt așteptați aproximativ 50 de șefi de state și de guverne din Europa și oficiali ai Uniunii Europene. Participanții la Summit vor discuta despre eforturile comune pentru pace, apărarea democrației,  consolidarea interconectării energetice și securității globale.

GMSS-CPE recomandă tuturor persoanelor să se informeze din surse oficiale. 

Pentru mai multe detalii:

Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE)

Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255

Fax: +373 22 213 016

Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md       

—————————————————————————————————————————————————————————–

The Media Group for Security News on European Political Community Summit has been created


The Media Group for Security News (MGSN) on European Political Community (EPC) Summit 2023 has been created to provide citizens with data and recommendations of public interest as well as information on daily activities.


The Media Group will act as a press agency, on the ’one voice’ principle, and will inform the general public about the activities and measures undertaken by the national authorities in the context of the EPC Summit 2023 hosted by the Republic of Moldova.

The MGSN-EPC will keep in contact with media representatives and will provide relevant content via fast access channels (personal email, social networks, and webpages). It will also assist in the development of media content related to the organisation and running of the event. News and press releases will be issued both in Romanian and English.

The MGSN-EPC will liaise with all the central authorities, national institutions, local public authorities, and civil society to provide up-to-date information before and during the EPC Summit 2023.

To create the maximum convenience for citizens and to lower the interference in the daily life, the MGSN-EPC will disseminate in due time clarifications and recommendations from relevant institutions regarding the specific security and public order contexts created by this major international event. The public will be informed about the traffic regime on public roads in the capital and in the surrounding areas, access into the capital, traffic conditions, circulation of urban and interurban public transport, special rules for parking, situation at state border crossing points, air mobility, events organized in public space, etc.

The MGSN-EPC includes the communicators from the national public order, security and national defence institutions: Ministry of Internal Affairs with the General Police Inspectorate, Border Police, General Inspectorate for Emergency Situations, General Inspectorate for Migration, General Inspectorate of Carabineers, MIA’s Academy ‘Stefan cel Mare’; State Protection and Guard Service; Security and Intelligence Service; Ministry of Defense; General Prosecutor’s Office; Civil Aviation Authority; National Administration of Penitentiaries.


Journalists intending to broadcast the activities of the European Political Community Summit 2023 (EPC) must register and fill out an online accreditation application on the  Ministry’s of Foreign Affairs and European Integration platform http://www.epcsummit2023.md/. Media accreditation is open from 27 April until 18 May 2023. 

Before applying, please prepare:
·    A scan of a valid Passport; its expiry date must exceed the date of the event you apply for by at least 90 days 
·    A scan of your recent photo 
·    A scanned letter of confirmation from your media organization and a scan of a Press ID 


The decision to hold the Summit in the Republic of Moldova was taken at the EPC meeting in Prague in October 2022. Around 50 European Heads of State and Government and European Union officials are expected to attend the event on June 1st, to discuss the joint efforts for peace, defence of democracy, strengthening energy interconnection and global security.

The MGSN-EPC recommends everyone to get informed from official sources.

Pentru mai multe detalii:

Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE)

Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255

Fax: +373 22 213 016

Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md