Start pentru simularea generală a deplasării delegațiilor străine, în vederea organizării Summitului CPE 2023 RO/ENG

Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS) privind Summitul Comunității Politice Europene (CPE) 2023 care va avea loc în Republica Moldova vă informează:


Astăzi, autoritățile din sistemul securității naționale se antrenează cu privire la preluarea demnitarilor străini, îmbarcarea acestora în coloane oficiale și deplasarea pe traseele securizate spre Chișinău și ulterior spre Bulboaca. În urmă cu câteva minute a fost dat startul exercițiului. Precizăm că Aeroportul Internaţional Chişinău activează în regim obișnuit, fără a fi înregistrate perturbări în fluxul de procesare a pasagerilor și întârzieri la zborurile programate. 


Totodată, traficul rutier pe traseul Aeroportul Internaţional Chişinău – Chișinău este parțial suspendat, întrucât peste 25 de coloane oficiale părăsesc aeroportul cu direcția Chișinău. 


Exercițiul va simula deplasarea coloanelor oficiale către locurile de cazare din sectoarele Centru și Botanica ale capitalei, cât și deplasarea ulterioară a acestora spre Bulboaca. 


Până la ora 14:00, traficul rutier pe arterele principale din sectoarele Centru și Botanica ale Chișinăului, precum și din zonele limitrofe capitalei va fi limitat pe durata deplasării coloanelor oficiale implicate în simularea generală. Inspectorii de patrulare vor fi prezenți la dirijarea traficului rutier în intersecții și pe traseele de deplasare a coloanelor oficiale.


În vederea asigurării unui confort în trafic, precum și menținerii nivelului corespunzător de siguranță și securitate publică, pe parcursul simulării, autoritățile naționale recomandă:


–    deplasarea prin sectorul Buiucani, ca sector de tranzit pentru ocolirea tronsonului de străzi pe care va fi organizată deplasarea delegațiilor oficiale.
–    cetățenilor care  au planificate zboruri pentru astăzi, 14 mai, până la ora 14:00, le este recomandat să plece mai devreme spre aeroportul internațional Chișinău.
–    cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de circulație rutieră  și să  adapteze conduita la condițiile de trafic.
–    parcarea automobilelor trebuie să fie doar în locuri amenajate, astfel încât să nu blocheze carosabilul și traseele în perimetrele de securitate.
–    Oamenii sunt îndemnați să dețină actele de identitate la ei, pentru a fi identificați la necesitate.

Autoritățile își sincronizează acțiunile în așa mod ca să diminueze pe cât de posibil disconfortul participanților la trafic. În același timp, se mizează pe conlucrarea cetățenilor cu forțele de ordine, conformarea la cerințele acestora, respectarea semnelor agenților de poliție, parcarea regulamentară și respectarea regulilor în trafic. 


GMSS precizează că pe parcursul simulării generale, circulația transportului cu regim special (ambulanțe, autospeciale de pompieri) se va desfășura cu prioritate.


Scopul exercițiului constă în consolidarea cooperării interinstituționale între autoritățile din domeniul securității naționale, interoperabilității și sporirii capacității de organizare și răspuns necesar bunei desfășurări a Summitului CPE din 1 iunie. 
Măsurile de securitate au ca scop menținerea unui nivel adecvat de siguranță și securitate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, luând în calcul respectarea vieții cotidiene a persoanelor care locuiesc în capitală, în zonele limitrofe acesteia, cât și a cetățenilor din întreaga țară.


Autoritățile din domeniile securității naționale, afacerilor interne, apărării și de aplicare a legii informează cetățenii că vor asigura pe întreg teritoriul național un regim de normalitate, folosind măsuri și mijloace adecvate pentru menținerea stabilității sociale.


GMSS-CPE recomandă tuturor persoanelor să se informeze din surse oficiale, întrucât informațiile de interes public sunt difuzate pe website-urile oficiale și transmise presei în timp real. 


Din GMSS-CPE fac parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul  Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor.  

Pentru mai multe detalii:
Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE)
Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255
Fax: +373 22 213 016
Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md

—————————————————————————————————————————————————————————–


Start for the general simulation of foreign delegation convoys’ movement in view of the EPC Summit 2023


The Media Group for Security News (MGSN) on the European Political Community (EPC) Summit 2023 to be held in the Republic of Moldova informs:


National security authorities started today, at 10.00 a.m., a training on how to meet foreign officials, board them on official convoys and transfer to Chisinau and Bulboaca on secured routes. The Chisinau International Airport works under normal regime, without any disruptions in the passenger processing flow and delays to scheduled flights.


At the same time, road traffic on the route Chisinau International Airport – Chisinau is partially suspended as more than 25 official convoys will leave the airport towards Chisinau.


The exercise will simulate the movement of official convoys to the accommodation venues in the Centre and Botanica neighbourhoods of the capital and their further movement to Bulboaca.


Road traffic on the main streets in the Centre and Botanica neighbourhoods of Chisinau, as well as in the areas surrounding the capital, will be limited until 2 p.m. while the official convoys involved in the general simulation will be moving. The patrol inspectors will be on duty to guide road traffic at intersections and on the travel routes of official convoys.


In order to ensure traffic comfort and to maintain an appropriate level of public safety and security during the simulation, the national authorities recommend:
– travel via Buiucani neighbourhood as a transit zone to bypass the section of streets that will be used by the official convoys.
– citizens who have planned flights for today, May 14th, until 2 p.m. are advised to leave early for the Chisinau International Airport.
– citizens are urged to respect traffic rules and adjust their behaviour depending on traffic conditions.
– cars should be parked only in designated parking areas so as not to block the roadway within the security perimeters.
– citizens are urged to have their identity cards so that they can be identified if necessary.
Authorities synchronise their actions in such a way as to minimise inconvenience to traffic participants. At the same time, citizens are expected to cooperate with the law enforcement forces, comply with the requirements, follow police signs, park in a regular manner and respect traffic rules.


The MGSN specifies that special transport (ambulances, fire trucks) will have priority during the general simulation.


The aim of the exercise is to strengthen inter-institutional cooperation and interoperability between national security authorities and to enhance the organisational and response capacity necessary for the smooth running of the EPC Summit on June 1st.


The security measures are aimed at maintaining an adequate level of safety and security throughout the territory of the Republic of Moldova, taking into account the respect for the daily life of people living in the capital and its surrounding areas, as well as of citizens throughout the country.


The national security, internal affairs, defence and law enforcement authorities inform citizens that a regular regime will be ensured throughout the national territory, using appropriate measures and means to maintain social stability.
The MGSN-EPC advises everyone to seek information from official sources, as information of public interest is published on official websites and shared with the media in real time.


The MGSN-EPC includes the communicators from the national public order, security and national defence institutions: Ministry of Internal Affairs with the General Police Inspectorate, Border Police, General Inspectorate for Emergency Situations, General Inspectorate for Migration, General Inspectorate of Carabineers, MIA’s Academy ‘Stefan cel Mare’; State Protection and Guard Service; Security and Intelligence Service; Ministry of Defense; General Prosecutor’s Office; Civil Aviation Authority; National Administration of Penitentiaries.