1. să exercite în subdiviziunile structurale ale Academiei monitorizarea respectării legislației referitoare la funcționarul public cu statut special și legislației muncii; regulamentelor de organizare și funcționare, alte regulamente instituționale de referință; executării deciziilor conducerii Academiei cu privire la procedurile de personal;
  2. să solicite de la subdiviziunile structurale ale Academiei informații și alte documente cu referire la procedurile de personal;
  3. să examineze și să avizeze proiecte de documente de politici, legi, acte normative care conțin prevederi referitoare la diferite categorii de personal;
  4. să antreneze conducătorii și funcționarii de execuție din cadrul Academiei în implementarea procedurilor de personal;
  5. să colaboreze cu organizații sindicale, cu alte asociații profesionale, cu diverse comisii legal constituite în domeniul managementului resurse umane;
  6. să participe la activități de instruire, conferințe, seminare, mese rotunde cu subiecte ce țin de managementul resurselor umane, de elaborarea și implementarea procedurilor de personal, organizate în țară și peste hotare;
  7. să colaboreze cu subdiviziunile resurse umane din alte autorități publice, instituții și organizații în scopul studierii și schimbului de experiență în domeniul managementului resurselor umane.