Academia „Ştefan cel Mare a MAI

DIRECŢIA DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Conducerea:

Igor ŞEVCENCO – Şef direcţie, comisar principal;

Svetlana ŢURCAN – Şef adjunct direcţie, comisar principal.

Structura organizatorică a Direcţiei:

Departamentul formare iniţială ofiţeri – Anatolie ANDRONACHE, comisar-şef

Departamentul formare continuă şi managerială –Vitalie MOISEI, comisar-şef

I. Informaţii generale:

Direcţia Dezvoltare Profesională este o subdiviziune funcţională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, instituită prin Ordinul MAI nr. 651 din 11 octombrie 2019 cu privire la aprobarea structurii statului de organizare şi organigramei Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, cu modificările ulterioare prin Ordinul MAI nr.348 din 31.07.2020.

Activitatea Direcției este organizată conform competenței în corespundere cu actele administrative, Planurile de activitate ale Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, precum și alte regulamente/instrucțiuni, programe/sarcini stabilite pe domeniul atribuit, nefiind admise careva imixtiuni în activitatea sa.

Direcția cooperează și conlucrează cu subdiviziunile structurale și de profil subordonate Ministerului Afacerilor Interne și alte autorități, instituții și organizații din țară și din străinătate pe probleme de interes comun relevante pregătirii profesionale.

Principii și valori – legalitate, corectitudine, profesionalism, transparență, responsabilitate, integritate, centrare pe cel ce învață, competență profesională, adaptabilitate la necesitățile de instruire corelate cu prevederile documentelor strategice.

Coordonate:

Adresa: Sf.Vineri 7, mun. Chișinău.

E-mail:ddp.academia@mai.gov.md

Direcția are următoarele atribuțiile de bază:

  • Realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului Afacerilor Interne, ca furnizor de formare profesională prin organizarea instruirii/programelor specializate domeniului de activitate                              a personalului de toate categoriile pentru autorităţile administrative                            şi instituţiile din subordinea MAI;
  • Dezvoltarea unui sistem de pregătire unificat şi coerent care să asigure valorificarea abilităţilor profesionale, conform standardelor educaţionale în concordanţă cu necesarul de instruire identificat de către MAI şi alţi beneficiari;
  • Organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă pe diverse domenii de dezvoltare a carierei pentru personalul MAI și alteinstituții de aplicare a legii;
  • Formarea competenţelor generale şi specifice necesare exercitării atribuţiilor funcţionale contribuind la spoririea nivelului de profesionalism în scopul prestării serviciului public de calitate;
  • Organizarea şi desfăşurarea cursurilor/programelor de pregătire profesională care stau la baza managementului carierei personalului MAI, dezvoltarea competențelor manageriale;
  • Asigurarea standardelor de calitate în procesul de formare continuă a adulților prin programe de studii flexibile în concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare.

Referință:

Procesul de studii este centrat pe beneficiar și realizat prin abordarea cunoaşterii ca un proces de învăţare activă, interactivă, critică, în cadrul căruia cadrele didactice pun accent pe gândirea formabililor, pe implicarea lor în realizarea de proiecte, pe rezolvarea de probleme de ordin practic (prin identificarea de soluţii noi, originale, prin analiza cazurilor concrete pe domeniu etc.), stimulând astfel gândirea, imaginaţia, creativitatea şi originalitatea funcționarului public cu statut special, în procesul educațional.