Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne este un centru comun de instruire, științific și cultural, cu bogate tradiții universitare și cu un adevărat spirit educațional. Fiind o instituție modernă, a dobândit în cei 30 de ani de existență, prin perseverență și rigurozitate, un renume în plan național și internațional.

Având o istorie relativ scurtă în raport cu alte instituții de învățământ superior din țară, Academia s-a dezvoltat și s-a adaptat la specificul și la dificultățile perioadei de tranziție, la obiectivele și la necesitățile unei reorganizări intelectuale.

După mai multe modificări structurale și funcționale, ea a devenit un sistem complex, adecvat exigențelor timpului, de formare profesională a cadrelor de înaltă calificare atât pentru Ministerul Afacerilor Interne, cât și pentru alte organe de drept.

Academia a fost piatra de temelie pe care s-a produs modernizarea procesului de instruire a cadrelor pentru poliția națională, capabile să asigure transformarea societății noastre într-un stat de drept, democratic, în care drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă valori supreme, consacrate și garantate constituțional.

Premisele înființării acestei instituții de învățământ superior au fost dictate de necesitatea desăvârșirii sistemului de pregătire și perfecționare a personalului din diferite subdiviziuni polițienești și consolidării bazelor juridice ale statului suveran.

Astfel, în condițiile de renaștere națională și reformare a sistemului de drept, la 17 august 1990, Guvernul RSS Moldova adoptă Hotărârea nr. 276 „Cu privire la înființarea Academiei Naționale de Poliție și restructurarea actualelor instituții de învățământ din sistemul Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldova”. În Hotărâre era prevăzut a deschide, cu începere de la 1 septembrie 1990, Academia Națională de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI cu statut de universitate.

Înființarea Academiei Naționale de Poliție a constituit un punct de referință pentru Republica Moldova, în special pentru Ministerul Afacerilor Interne, devenind prima componentă a ministerului căreia i-a fost atribuită denumirea de „poliție”.

Așadar, anul 1991 marchează o primă etapă în crearea suportului teoretico-normativ, administrativ și logistic cu privire la inițierea procesului de instruire în cadrul instituției. În acest sens, sunt elaborate o serie de acte normative care reglementau activitatea Academiei, structura organizatorică, statele de personal și planurile de învățământ. În scopul desfășurării procesului de studii sunt formate primele catedre: Drept public; Pregătire militară, fizică și de luptă; Limbi moderne; Discipline social-politice; Administrare și asigurare informativ-tehnică, ulterior numărul catedrelor ajungând până la douăsprezece. Totodată, se completează prin concurs statele corpului profesoral-didactic și alte funcții vacante.

În luna iulie a aceluiași an are loc primul concurs de admitere, după care înmatriculare a celor 222 de studenți la învățământ cu frecvență, 114 studenți la învățământ fără frecvenţă și 20 de studenți selectați pentru a-şi face studiile la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România. A urmat depunerea solemnă a Jurământului de credință Patriei și Poporului și, respectiv, demararea procesului instructiv-didactic. De menționat că o parte din studenții înmatriculați au participat, alături de profesorii și conducătorii lor, la tragicele evenimente din stânga Nistrului care au avut loc în primăvara-vara anului 1992.

La 06 octombrie 1992 se instituie componenta inerentă unei instituții de învățământ superior – Senatul, organ suprem colegial de administrare al Academiei. Cu rol deliberativ, Senatul aprobă planurile de învățământ și de cercetări științifice, proiectele de constituire a catedrelor, secțiilor și altor subdiviziuni importante ale instituției.

În decursul următorilor ani, Academia își consolidează corpul profesoral-didactic: crește numărul catedrelor și angajaților, precum și numărul subdiviziunilor menite să asigure buna funcționare a acesteia. În anul 1995 a absolvit prima promoție – 170 de ofițeri de poliție, care au completat locurile vacante în diverse subdiviziuni ale MAI. 12 dintre ei, imediat după absolvire, au fost încadrați în activitatea didactică și științifică a Academiei.

Pe parcurs, colectivul instituției a demonstrat că are capacitatea de a pregăti numărul necesar de cadre calificate cu studii superioare pentru toate subdiviziunile Ministerului de Interne. Reieșind din acest fapt și având în vedere alți factori social-economici, existența în continuare a două instituții de învățământ care pregăteau ofițeri de poliție a devenit inutilă. Din aceste considerente, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 325 din 22.05.1995 „Privind concepția pregătirii cadrelor de juriști în instituțiile de învățământ ale MAI”, Academia Națională de Poliție „Ștefan cel Mare” a fuzionat cu Școala medie specială de poliție din orașul Chișinău.

Ulterior, în cadrul Academiei se produc o serie de transformări esențiale cu efect benefic. Astfel, în anul 1997 se înregistrează o extindere a procesului de instruire: a fost creată Facultatea nr. 4, care pregătea juriști în bază de contract (contra plată); a început pregătirea cadrelor didactico-științifice prin învățământul postuniversitar (cursuri de masterat și doctorat). În anul 1998, pentru prima dată în Republica Moldova, la Academie au fost înmânate 13 diplome de master în drept, dintre care 12 au fost primite de tinerii absolvenți ai cursurilor postuniversitare specializate care activau în calitate de cadre didactice la diferite catedre de profil ale instituției.

În perioada de referință, la 18 decembrie 1997, în baza unui ordin comun al Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Culturii este fondată Universitatea de Cultură ca unitate structurală a Academiei, care avea misiunea de a realiza activități educaționale și culturale, precum și formarea deprinderilor etice și estetice ale studenților.

După un deceniu de activitate, în pofida schimbărilor calitative operate pe parcurs, sistemul existent de pregătire a cadrelor necesita modificări radicale. Un pas important în realizarea acestui obiectiv l-a constituit elaborarea Concepției de pregătire a cadrelor de juriști pentru sistemul organelor afacerilor interne, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 746 din 12.06.2002. Ca urmare, a fost supusă reformei Academia „Ștefan cel Mare”, care a reunit instituțiile de învățământ existente la acea perioadă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Noua structură a Academiei includea: Liceul de Cadeți „Sfântul Gheorghe”, Colegiul de Poliție „Dimitrie Cantemir”, facultăți, institute, catedre, secții, laboratoare și alte subdiviziuni.

Conform Concepției menționate, s-au întreprins un șir de măsuri consecutive în vederea perfecționării mecanismului de selectare a candidaților la studii; pregătirea specialiștilor pe diferite trepte și niveluri de studii conform Nomenclatorului de funcții al Ministerului Afacerilor Interne; efectuarea cercetărilor științifice și implementarea lor în procesul de instruire și în practica organelor afacerilor interne etc.

Ținând cont de tendințele Republicii Moldova de a se integra în spațiul Uniunii Europene, Academia „Ștefan cel Mare” realizează acest deziderat prin consolidarea și extinderea relațiilor de colaborare interuniversitară, fiind încheiate mai multe acorduri cu instituții de profil din țară și din străinătate. Ca urmare, la 06.08.2004 în cadrul instituției a fost creat Serviciul relații interuniversitare și integrare europeană, care constituia o verigă importantă a Academiei „Ștefan cel Mare” pentru stabilirea relațiilor de colaborare interuniversitară la nivel național și internațional. Astfel, prin intermediul acestei subdiviziuni au fost stabilite relații de colaborare cu facultățile de drept ale instituțiilor de învățământ superior din țară, precum și cu majoritatea instituțiilor de învățământ polițienesc din România, Germania, Franța, Spania, Belgia, Polonia, SUA, Țările Baltice, Ucraina, Federația Rusă, Belarus etc.

Modernizarea sistemului de instruire în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a devenit un imperativ odată cu aderarea Republicii Moldova la 20 mai 2005 la Procesul de la Bologna. Pentru a asigura acest obiectiv, instituția a fost preocupată în mod constant de implementarea noilor standarde educaționale, astfel încât procesul de instruire să corespundă cerințelor recunoscute în plan internațional.

În context, pentru realizarea eficientă a obiectivului menționat, Academia a întreprins mai multe măsuri, printre care: acreditarea instituţională (2005); introducerea Sistemului European de Credite Transferabile; acreditarea științifică în calitate de organizație în domeniul științei și inovării competitivă pe plan național (2007) și internațional (2013); evaluarea externă din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în urma căreia a fost acreditată în domeniul organizării programelor de studii superioare de licenţă, ciclul I – Drept (2014); acreditarea internaţională a programelor de studii la ciclul II – Drept de către Agenţia EKKA (2015); autorizarea provizorie a programelor de studii doctorale conform noilor reglementări și standarde educaționale (2016); accesarea și participarea la diferite proiecte internaționale; schimbul academic de experiență cu instituțiile omoloage din țară și de peste hotare etc.

O componentă importantă a sistemului instructiv-didactic și de cercetări științifice al Academiei o reprezintă cele 9 catedre ale instituției, și anume: Drept penal și criminologie; Procedură penală, criminalistică și securitate informațională; Drept polițienesc și securitate publică; Drept public și securitate a frontierei; Drept privat; Activitate specială de investigații și anticorupție; Instruire militară și intervenții profesionale; Pregătire fizică și autoapărare; Științe manageriale, socio-umane și comunicare profesională. Actualmente, aceste entități universitare dispun de un potențial științific și științifico-didactic solid, format din 46 de doctori în domeniile specialităților acreditate, care realizează cu succes activitatea didactică și de cercetare științifică adecvate exigențelor timpului.

Un pas important în vederea promovării cadrelor științifice ale instituției prin susținerea tezelor de doctorat a fost instituirea, la data de 1 octombrie 2009, Seminarului științific de profil pentru examinarea tezelor de doctorat la profilul 554 – Drept penal (cu specificările respective). Această decizie a fost justificată de faptul că Academia este acreditată în domeniul științei; dispune de un potențial științific și științifico-didactic calificat la profilul respectiv; începând cu anul 1998 organizează studii de doctorat; are un Centru de cercetări științifice care se axează pe investigarea problemelor din domeniile de referință; a organizat susținerea mai multor teze de doctorat la specialitatea Drept penal prin intermediul Consiliului științific specializat, care a funcționat în cadrul Academiei începând cu anul 2000. De la autorizarea studiilor doctorale și până în prezent, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” au fost susţinute peste 50 de teze de doctorat, elaborate preponderent de cadrele didactice tinere ale Academiei, precum şi de practicieni din diferite organe de drept.

În cei 30 de ani de existență, Academia „Ștefan cel Mare” a reușit să pregătească 25 de promoții de studenți – învățământ cu frecvență, 24 de promoții – învățământ cu frecvență redusă, 10 promoții la taxă, cu frecvență, și 12 promoții la taxă, cu frecvență redusă. În total, aproximativ 10 000 de absolvenți au completat rândurile specialiștilor din diferite subdiviziuni ale MAI și ale altor organe de drept. Din anul 1997, an în care a fost instituit în cadrul Academiei ciclul postuniversitar de instruire prin studii de masterat, au absolvit acest ciclu în jur de 3000 de persoane. De asemenea, aproximativ 25 000 de persoane au fost instruite prin intermediul cursurilor de pregătire inițială, continuă, managerială și de perfecționare a personalului organizaţiilor particulare de pază.

Astăzi, absolvenții acestei instituții au reușit să se afirme prin competență și profesionalism, ocupând diferite funcții: de la polițiști de rând până la șefi ai subdiviziunilor polițienești și ai altor organe de drept. Este îmbucurător faptul că o parte a absolvenților au fost încadrați în calitate de cadre didactice și științifice ale instituției proaspăt absolvită, ulterior, pe parcursul anilor, ocupând principalele funcții de conducere ale Academiei: rectori, prorectori, decani, șefi de catedre, direcții, departamente, centre, secții etc. Unii dintre ei au devenit miniștri, deputați, procurori, judecători, avocați, primari, consilieri locali etc. O parte din aceștia au reușit să se afirme în diferite sectoare ale economiei naționale, au întemeiat afaceri proprii, instituții și organizații nonguvernamentale care oferă asistență și ajutor diferitor categorii de persoane. Alții au plecat și s-au stabilit cu traiul în străinătate, unde și-au demonstrat abilitățile în calitate de angajați și manageri profesioniști ai organelor de drept sau ai altor structuri publice ori private. Evident că studiile și educația oferite de Academie i-au ajutat pe marea majoritate din ei să se afirme în plan profesional și să facă față diferitor provocări și situații.

Actualmente, nimeni nu pune la îndoială importanța și prioritatea Academiei „Ștefan cel Mare” în domeniul pregătirii și perfecționării continue a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens, corpul profesoral-didactic al instituției a demonstrat permanent competență și capacitatea de a realiza calitativ procesul de instruire și de cercetare, abordând probleme deosebit de relevante în ceea ce privește fundamentarea unor politici justificate de asigurare și restabilire a ordinii de drept. Pe de altă parte, ofițerii formați în  cadrul Academiei au dovedit de fiecare dată că au cunoștințe temeinice și abilități necesare activității desfășurate în domeniul menținerii ordinii de drept și asigurării securității cetățenilor.

Creșterea continuă a calității procesului de învățământ și implementarea acestui obiectiv în toate sferele de activitate și la toate nivelurile, promovarea proiectelor de cercetare și valorificarea rezultatelor obținute în activitatea practică rămân a fi direcțiile prioritare ale Academiei pentru viitor.

Pe parcursul a trei decenii, la crearea și consolidarea Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne au contribuit personalități cunoscute în mediul pedagogic, juridic, științific și managerial, care, în diferite perioade, au activat în această prestigioasă instituție de învățământ superior.

Un merit aparte le revine rectorilor (comandanților):

Tudor Roșca                                  1991-1996

Victor Guțuleac                             1996-2001

Dumitru Baltag                              2001-2002

Mihail Bîrgău                                 2002-2005

Constantin Boeștean                    2006-2007

Simion Carp                                   2007-2017

Dinu Ostavciuc                              2019-prezent

Pe parcursul anilor de activitate în cadrul instituției, unii conducători, angajați și veterani ai Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI s-au învrednicit de distincții de stat pentru contribuția la fondarea și dezvoltarea învățământului superior de specialitate, merite deosebite în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și educarea tinerei generații în spiritul patriotismului: 

1. Tudor Roșca –„Ordinul Republicii” (decorat post-mortem)

2. Alexandru Borodac– Medalia „Meritul Civic”

3. Vasile Florea – Ordinul „Gloria Muncii”

4. Victor Guțuleac – Medalia „Meritul Civic” și „Ordinul Republicii”

5. Mihail Bîrgău – Medalia „Meritul Civic” și Medalia „Meritul Militar”

6. Simion Carp – Ordinul „Credință Patriei” clasa III

7. Alexei Pungă – Medalia „Meritul Militar”

8. Irina Tiron – Medalia „Meritul Civic”

9. Ghenadie Chirița – Medalia „Meritul Militar”

10.       Vasile Stolearov – Ordinul „Gloria Muncii”

11.       Mihail Badea  – Ordinul „Credință Patriei” clasa I

12.       Dinu Ostavciuc – Ordinul „Credință Patriei” clasa I

13.       Iurie Odagiu –Ordinul „Credință Patriei” clasa I

14.       Ivan Gheorghiu – Medalia „Meritul Militar” și Ordinul „Gloria Muncii”

15.       Iurie Larii –Titlul Onorific „Om Emerit”

16.       Ștefan Belecciu – Ordinul „Credință Patriei” clasa II

17.       Igor Trofimov –  Medalia „Meritul Civic”

18. Marian Gherman – Ordinul „Credință Patriei” clasa II

19.       Anatolie Andronache – Medalia „Meritul Militar”

20.       Aliona Bivol – Ordinul „Credință Patriei” clasa III

21.       Tudor Osoianu – Medalia „Meritul Civic”

Totodată, pentru aportul consistent şi permanent adus întru cultivarea gloriei, promovarea adevărului istoric al neamului nostru, credinţei şi al Ţării, angajatul Igor Soroceanu s-a învrednicit cu medalia ,,Ștefan cel Mare”. Iar, pentru merite deosebite în fața instituției Bisericii Ortodoxe din Moldova, precum şi pentru promovarea credinței creștine, dl Igor Soroceanu, a fost decorat cu ordinele mitropolitane ,,Cuviosul Paisie Velicicovski, gradul II” şi ,,Iisus Hristos Salvătorul, gradul II”.