Ghid privind redactarea articolelor ştiinţifice pentru Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”a MAI al R. Moldova
 
 
Norme de conţinut:
• articolul se va prezenta pentru publicare în două variante: în limba română şi în limba engleză. Normele menţionate mai jos sunt obligatorii atât pentru varianta română a articolului, cât şi pentru cea engleză. Ca excepţie, articolul poate fi elaborat şi într-o altă limbă de circulaţie internaţională (rusă, franceză etc.), fiind obligatorie traducerea integrală a acestuia şi în limba engleză;
• numărul mediu de caractere al unui articol este de circa 20 000;
• conținutul articolului ştiinţific, în ambele variante – româna şi engleză – va include: rezumatul, cuvintele-cheie, introducere, metode şi materiale aplicate, rezultate obţinute şi discuţii, concluzii, referinţe bibliografice;
• titlurile articolelor se expun clar şi informativ;
rezumatul reflectă elementele şi rezultatele de bază ale articolului. Volumul rezumatului este de circa 7-10 rânduri;
• la sfârşitul articolului autorii urmează a fi identificaţi prin afiliere instituțională şi adresă, inclusiv număr de telefon şi adresă electronică (date despre autor);
• este obligatorie indicarea CZU-lui pentru fiecare articol;
• recenzarea articolelor este obligatorie pentru toţi autorii. Recenzarea se face în baza procedurii peer-review (evaluarea de către doi referenți independenţi a fiecărui articol) anonimă cu păstrarea materialului recenziei timp de cel puţin 4 ani. Recenzenţii sunt selectaţi de către colegiul de redacţie, potrivit bazei de date aprobată de către colegiul de redacţie.
 
Normele de redactare:
• format pagină: A4, cu marginile: sus 2,0 cm, jos 2,0 cm, stânga 2,0 cm, dreapta 2,0 cm;
• titlul articolului – caractere Times New Roman 14, Bold. centrat;
• autori/coautori: nume, prenume, gradul ştiinţific şi titlul ştiinţifico-didactic, caractere Times New Roman 14, Bold. Se scriu la un rând sub titlul lucrării, alineat dreapta, italic;
• rezumatul: se scrie la o distanţă de două rânduri faţă de rândul ce conţine gradul didactic va avea cel puţin 180 de cuvinte, alineat stânga/dreapta (Justify), italic.
• cuvintele cheie: se scriu la un rând de rezumat, alineat stânga/dreapta (Justify), italic.
• articolul: caractere Times New Roman 12, distanţa între rânduri 1,5, va avea circa 20 000 caractere, adică 7-10 pag.;
• tabelele: se încadrează în text, se numerotează în dreapta sus, iar titlul se scrie în stânga sus;
• figurile: vor fi încadrate în text şi vor fi numerotate;
• ilustrațiile vor fi în format jpg sau tif, cu următoarele caracteristici: 300 dpi și minim 1 MB;
• formulele şi ecuaţiile: inserate în text vor fi numerotate în dreapta paginii;
• referinţele la sursele bibliografice: se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sânt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p. 231].
• bibliografia se trece la sfârşitul lucrării după două rânduri libere.
 
Exemple de publicaţii tipărite:
CĂRŢI
Palii A. Drept constituţional. Chişinău: Epigraf, 1999. 176 p.
Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Москва: Эврика, 2000. 64 с.
Nicolescu O., Verboncu I. Management. Bucureşti: Economică, 1996. 407 p.
mai mult de trei autori
Stan N. ş. a. Tratat de criminalistică. Bucureşti: Timpul, 2004. 282 p.
Alte surse
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).
AUTOREFERATE, TEZE
Sava P. Infracţiunea de genocid. Autoref. tezei de dr. Chişinău, 2003. 21 p.
Mardare I. Infracţiunea de omorul în reglementările juridico-penale. Teză de dr.hab. Chişinău, 2008. 240 p.
 
CONTRIBUŢII în reviste
Adăscăliţei M. Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere. In: Revista de drept, 2018, nr 9, p. 17-22.
în lucrări ştiinţifice
Rurac M. Insolvabilittaea ficitivă. În: Culegere de lucrări ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova, 2001, vol. 9, p. 95-99.
în materialele simpozioanelor
Babuc V. ş. a. Cercetări şi realizări în tehnica criminalistică. În: Realizări, programe, perspective. Tezele conf. jubiliare internaţionale. Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 1995, p. 152-157.
 
EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE
Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2018).
Dumitrescu D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.03.2008).
• Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.
• Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.